Ámos 9

Study the Inner Meaning

Hungarian: Karoli         

← Ámos 8   Abdiás 1 →

1 Látám az Urat állani az oltáron, és mondá: Üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat mindnyájok fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Nem fog elfutni közülök a futó, és nem menekül meg közülök a menekülõ.

2 Ha a Seolba ássák is be magokat, kezem onnan is kiragadja õket; és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom õket!

3 És ha a Kármel tetején rejtõznének is el, onnan is elõkeresem és elhozom õket; és ha szemeim elõl a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja õket.

4 És ha fogságba mennek is ellenségeik elõtt, ott is parancsolok a fegyvernek és megöli õket; és reájok fordítom szemeimet, vesztökre és nem javokra.

5 Mert az Úr, a Seregek Ura az, a ki megérinti a földet és elolvad [az,] és jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Égyiptom folyója.

6 A ki fenn az égben építé az õ boltozatát, és annak íveit a földre alapítá; a ki elõhívja a tenger vizeit s kiönti azokat a földnek színére: az Úr az õ neve.

7 Nem olyanok vagytok-é ti elõttem, oh Izráel fiai, mint a Kusiták fiai?! ezt mondja az Úr. Nem én hoztam-é ki Izráelt Égyiptom földérõl, és a Filiszteusokat Kaftorból, és a Siriabelieket Kirbõl?!

8 Ímé, az Úr Isten szemmel tartja a bûnös országot, és eltörlöm azt a földnek színérõl. Mindazáltal még sem pusztítom el egészen a Jákóbnak házát, ezt mondja az Úr!

9 Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek között, a mint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.

10 Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bûnösei, a kik azt mondják: Nem ér el minket és nem jõ reánk a veszedelem.

11 Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.

12 Hogy örökségképen bírják az Edom maradékát és mindama népeket, a kik az én nevemrõl neveztetnek, ezt mondja az Úr, a ki megcselekszi ezt!

13 Ímé, napok jõnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szõlõtaposó a magvetõt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.

14 És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennök. Szõlõket plántálnak és iszszák azok borát, és kerteket csinálnak és eszik azoknak gyümölcsét.

15 És elplántálom õket az õ földjökbe; és nem szaggattatnak ki többé az õ földjökbõl, a melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened!

← Ámos 8   Abdiás 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

Apocalypse Revealed 90, 238, 316, 336, 503, 704

The Lord 4, 43

True Christian Religion 62, 467


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 7:17

2 Mózes 14:24

3 Mózes 26:5

4 Mózes 24:18

5 Mózes 2:23, 28:64

Jób 22:13

Zsoltárok 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

Ézsaiás 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

Jeremiás 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

Ezékiel 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

Hóseás 1:4, 6

Ámos 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

Abdiás 1:4, 19

Mikeás 3, 4, 3:11

Náhum 1:5

Sofoniás 2:7

Lukács 22:31

Apostolok 15:16, 17

Rómaiakhoz 11:5

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14


Translate: