Ámos 6

Study the Inner Meaning

Hungarian: Karoli         

← Ámos 5   Ámos 7 →

1 Jaj azoknak, a kik gondtalanul élnek a Sionon, és a kik elbizakodnak Samaria hegyén; a kik a népek elejének elei, és a kikhez jõ az Izráelnek háza!

2 Menjetek át Kalnéba, és nézzetek [szét;] onnan pedig menjetek a nagy Hamátba, és szálljatok le a Filiszteusok Gáthjába; vajjon jobbak-é azok, mint ezek az országok, és vajjon szélesebb-é azoknak határa a ti határotoknál?

3 A kik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erõszaknak széket emeltek;

4 A kik elefántcsont pamlagon hevernek, és az õ nyoszolyáikban elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihízlalt borjakból lakmároznak;

5 A kik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi;

6 A kik a bort serlegekkel iszszák, és szín-olajjal kenegetõznek, és nem búsulnak a József romlásán:

7 Most azért [is] õk vitetnek el a számûzöttek élén, és vége szakad a nyújtózkodók dáridózásának.

8 Megesküdt az Úr Isten az õ életére; ezt mondja az Úr, a Seregek Istene: Útálom a Jákób kevélységét és gyûlölöm az õ palotáit; azért prédára vetem a várost mindenestõl.

9 És ha egy házban tíz ember maradna is meg, még az is meghal;

10 És mikor felemeli õt az õ barátja és megégetõje, hogy kivigye a holttetemeket a házból, azt mondja annak, a ki a ház belsejében lesz: Van-é még valaki veled? az pedig azt mondja: Nincs, és ezt [is] mondja: Csitt! mert nem szabad említeni az Úrnak nevét!

11 Mert ímé, parancsol az Úr és megveri a nagy házat repedezésekkel, és a kicsiny házat hasadozásokkal.

12 Vajjon futhatnak-é a lovak a sziklán? felszánthatja-é azt valaki ökrökön? hogy az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé?!

13 A kik örültök a hiábavaló dolognak, [és] a kik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-é magunknak a szarvakat?

14 Ímé, bizony népet indítok ellened, oh Izráel háza, azt mondja az Úr, a Seregek Istene, és az sanyargat titeket a hámáti úttól az Arába patakjáig.

← Ámos 5   Ámos 7 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 6      

By Helen Kennedy

Woe is called upon people who seem to live a life of ease and fill it with pleasures. For example, those who “Eat lambs from the flock.” (Amos 6:4) Following Swedenborg’s correspondences it could mean “Those who attribute innocence (the lamb) to themselves,” or think they are blameless when they have actually sinned. Also, “Do horses run on rocks?”(Amos 6:12) is a great image for when our understanding is filled with only literal or external truths but doesn’t delve into deeper ones that show the Lord’s leading more clearly.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 206


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 576, 1183, 1488, 2832, 5895, 6188, 6297, ...

Apocalypse Revealed 137, 270, 360, 410, 474, 668, 774, ...

Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 279, 316, 355, 375, 376, 448, ...

Marriage 51

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:
Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 37:25

1 Sámuel 5:8, 10

2 Sámuel 8:9

1 Királyok 16:24

2 Királyok 15:29

2 Krónika 29:26

Példabeszédek 1:32, 8:13

Ézsaiás 5:12, 10:9, 24:8, 28:1, 32:9

Jeremiás 2:3, 5:5, 15, 22:14, 51:14

Ezékiel 12:27, 29:3, 9

Dániel 4:27

Ámos 3:9, 10, 11, 15, 4:3, 5:7, 27, 8:3, 7, 9:10

Mikeás 1:6, 3:1

Náhum 8

Sofoniás 1:12

Zsidókhoz 6:13

Jakab 5:5


Translate: