Yeremiyah 39

Study the Inner Meaning

Hebrew: Modern     

← Yeremiyah 38   Yeremiyah 40 →

1 בשנה התשעית לצדקיהו מלך יהודה בחדש העשרי בא נבוכדראצר מלך בבל וכל חילו אל ירושלם ויצרו עליה׃

2 בעשתי עשרה שנה לצדקיהו בחדש הרביעי בתשעה לחדש הבקעה העיר׃

3 ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך נרגל שר אצר סמגר נבו שר סכים רב סריס נרגל שר אצר רב מג וכל שארית שרי מלך בבל׃

4 ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החמתים ויצא דרך הערבה׃

5 וירדפו חיל כשדים אחריהם וישגו את צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל נבוכדראצר מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים׃

6 וישחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל חרי יהודה שחט מלך בבל׃

7 ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים לביא אתו בבלה׃

8 ואת בית המלך ואת בית העם שרפו הכשדים באש ואת חמות ירושלם נתצו׃

9 ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת הנפלים אשר נפלו עליו ואת יתר העם הנשארים הגלה נבוזר אדן רב טבחים בבל׃

10 ומן העם הדלים אשר אין להם מאומה השאיר נבוזראדן רב טבחים בארץ יהודה ויתן להם כרמים ויגבים ביום ההוא׃

11 ויצו נבוכדראצר מלך בבל על ירמיהו ביד נבוזראדן רב טבחים לאמר׃

12 קחנו ועיניך שים עליו ואל תעש לו מאומה רע כי אם כאשר ידבר אליך כן עשה עמו׃

13 וישלח נבוזראדן רב טבחים ונבושזבן רב סריס ונרגל שר אצר רב מג וכל רבי מלך בבל׃

14 וישלחו ויקחו את ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אתו אל גדליהו בן אחיקם בן שפן להוצאהו אל הבית וישב בתוך העם׃

15 ואל ירמיהו היה דבר יהוה בהיתו עצור בחצר המטרה לאמר׃

16 הלוך ואמרת לעבד מלך הכושי לאמר כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מבי את דברי אל העיר הזאת לרעה ולא לטובה והיו לפניך ביום ההוא׃

17 והצלתיך ביום ההוא נאם יהוה ולא תנתן ביד האנשים אשר אתה יגור מפניהם׃

18 כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשך לשלל כי בטחת בי נאם יהוה׃

← Yeremiyah 38   Yeremiyah 40 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 105


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 3448, 6442

Doctrine of the Lord 4, 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 409, 919, 1029

Marriage 93

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Melachim A 18:15, 16

Melachim B 6:16, 25:1, 8

Dvrei Yamim A 5:20

Dvrei Yamim B 32:5, 36:17

Eyov 5:20

Tehilim 41:2, 91:7, 105:15

Yishevah 22:3, 26:3

Yeremiyah 1:3, 5:10, 6:6, 15:11, 21:4, 9, 10, 26:22, 24, 32:4, 5, 34:1, 19, 20, 37:15, 21, 38:7, 18, 23, 28, 39:3, 13, 40:1, 3, 7, 44:30, 45:5, 52:1, 12

Eichah 4:20

Yechezchial 12:12, 13, 24:1, 2, 33:21

Daniyel 9:12

Amos 2:5

Tzefaniyah 1:8

Zechariyah 6


Translate: