Hosea 2

Study the Inner Meaning

Hebrew: Modern     

← Hosea 1   Hosea 3 →

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃

2 ריבו באמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה׃

3 פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא׃

4 ואת בניה לא ארחם כי בני זנונים המה׃

5 כי זנתה אמם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי׃

6 לכן הנני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא׃

7 ורדפה את מאהביה ולא תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה׃

8 והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל׃

9 לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה׃

10 ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי׃

11 והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה׃

12 והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חית השדה׃

13 ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם יהוה׃

14 לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה׃

15 ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים׃

16 והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי׃

17 והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם׃

18 וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח׃

19 וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים׃

20 וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה׃

21 והיה ביום ההוא אענה נאם יהוה אענה את השמים והם יענו את הארץ׃

22 והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל׃

23 וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי׃

← Hosea 1   Hosea 3 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 185


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 40, 46, 666, 908, 994, 1030, 1664, ...

Apocalypse Revealed 208, 213, 299, 334, 500, 546, 567, ...

Conjugial Love 119

Divine Love and Wisdom 38

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 85

Heaven and Hell 216

True Christian Religion 51, 306, 583


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 67, 79, 237, 240, 304, 324, 329, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

Marriage 51

Scriptural Confirmations 2, 22

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 9:10, 22:17, 34:3

Shemot 15:1

VaYikra 26:5, 6, 20

Yehoshua 7:26

Shoftim 8:34, 19:3

Ruth 2:13

Melachim A 16:31

Dvrei Yamim B 24:7, 28:23

Eyov 19:8

Yishevah 2:4, 5:5, 11:12, 40:2, 50:1, 54:5, 57:3, 62:4, 5

Yeremiyah 2:2, 3:18, 6:8, 7:34, 13:22, 26, 24:7, 30:10, 44:17, 45:4, 51:5

Eichah 1:4, 5:14

Yechezchial 16:4, 16, 19, 39, 62, 20:35, 23:12, 34:25, 27, 36:11, 29

Hosea 1:2, 5:14, 9:2, 10:1, 13:1, 14:4

Amos 8:10, 13

Michah 1:7, 2:13, 4:3

Zechariyah 8:8, 9:10, 13:2

Luke 15:18

Romans 9:26

2 Corinthians 11:2

1 Peter 2:10


Translate: