Bereshit 16

Hebrew: Modern

Study the Inner Meaning

← Bereshit 15   Bereshit 17 →

1 ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃

2 ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי׃

3 ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה׃

4 ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה׃

5 ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך׃

6 ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה׃

7 וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור׃

8 ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת׃

9 ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה׃

10 ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב׃

11 ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך׃

12 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן׃

13 ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי׃

14 על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד׃

15 ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל׃

16 ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם׃

← Bereshit 15   Bereshit 17 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 1890, 1891, 2066, 2652, 2654

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 417

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 340, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 ...
Translate: