Yechezchial 44

Study the Inner Meaning

Hebrew: Modern     

← Yechezchial 43   Yechezchial 45 →

1 וישב אתי דרך שער המקדש החיצון הפנה קדים והוא סגור׃

2 ויאמר אלי יהוה השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יבא בו כי יהוה אלהי ישראל בא בו והיה סגור׃

3 את הנשיא נשיא הוא ישב בו לאכול לחם לפני יהוה מדרך אלם השער יבוא ומדרכו יצא׃

4 ויביאני דרך שער הצפון אל פני הבית וארא והנה מלא כבוד יהוה את בית יהוה ואפל אל פני׃

5 ויאמר אלי יהוה בן אדם שים לבך וראה בעיניך ובאזניך שמע את כל אשר אני מדבר אתך לכל חקות בית יהוה ולכל תורתו ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש׃

6 ואמרת אל מרי אל בית ישראל כה אמר אדני יהוה רב לכם מכל תועבותיכם בית ישראל׃

7 בהביאכם בני נכר ערלי לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי בהקריבכם את לחמי חלב ודם ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם׃

8 ולא שמרתם משמרת קדשי ותשימון לשמרי משמרתי במקדשי לכם׃

9 כה אמר אדני יהוה כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי לכל בן נכר אשר בתוך בני ישראל׃

10 כי אם הלוים אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גלוליהם ונשאו עונם׃

11 והיו במקדשי משרתים פקדות אל שערי הבית ומשרתים את הבית המה ישחטו את העלה ואת הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשרתם׃

12 יען אשר ישרתו אותם לפני גלוליהם והיו לבית ישראל למכשול עון על כן נשאתי ידי עליהם נאם אדני יהוה ונשאו עונם׃

13 ולא יגשו אלי לכהן לי ולגשת על כל קדשי אל קדשי הקדשים ונשאו כלמתם ותועבותם אשר עשו׃

14 ונתתי אותם שמרי משמרת הבית לכל עבדתו ולכל אשר יעשה בו׃

15 והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאם אדני יהוה׃

16 המה יבאו אל מקדשי והמה יקרבו אל שלחני לשרתני ושמרו את משמרתי׃

17 והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה׃

18 פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם לא יחגרו ביזע׃

19 ובצאתם אל החצר החיצונה אל החצר החיצונה אל העם יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתם בם והניחו אותם בלשכת הקדש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם׃

20 וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יכסמו את ראשיהם׃

21 ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית׃

22 ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולת מזרע בית ישראל והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו׃

23 ואת עמי יורו בין קדש לחל ובין טמא לטהור יודעם׃

24 ועל ריב המה יעמדו לשפט במשפטי ושפטהו ואת תורתי ואת חקתי בכל מועדי ישמרו ואת שבתותי יקדשו׃

25 ואל מת אדם לא יבוא לטמאה כי אם לאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות אשר לא היתה לאיש יטמאו׃

26 ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו׃

27 וביום באו אל הקדש אל החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו נאם אדני יהוה׃

28 והיתה להם לנחלה אני נחלתם ואחזה לא תתנו להם בישראל אני אחזתם׃

29 המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום וכל חרם בישראל להם יהיה׃

30 וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך׃

31 כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים׃

← Yechezchial 43   Yechezchial 45 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Revealed 861, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

Doctrine of the Lord 52

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 167


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1250, 2049, 2362, 2851, 3301, 3706, 3708, ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 671, 904

The Lord 28, 39

Faith 54

Heaven and Hell 197

True Christian Religion 93


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 66, 186, 208, 220, 422, 444, 630, ...

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 53

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Shemot 12:48, 23:19

VaYikra 2:3, 10, 3:3, 16, 4:3, 6:3, 4, 10:9, 16:4, 17:6, 21:1, 5, 7, 13, 14, 22:8, 10, 13, 23:2, 27:21, 28

BaMidbar 15:20, 16:5, 9, 18:3, 4, 5, 19:11, 14, 16

Devarim 12:7, 17:9, 18:2, 23:4

Yehoshua 13:14

Shmuel A 2:35

Shmuel B 8:17

Melachim B 16:18

Dvrei Yamim A 23:28, 32, 26:1

Dvrei Yamim B 30:17, 31:10

Tehilim 24:3

Mishlei 11:31

Yishevah 58:13

Yeremiyah 3:25, 9:25, 23:11

Yechezchial 2:5, 3:23, 10:4, 14:3, 22:26, 40:4, 46, 41:22, 42:14, 43:1, 4, 11, 45:9, 46:1, 2, 8, 9, 12, 20, 24, 48:11

Hosea 4:9

Zechariyah 3:7, 14:21

Malachi 2:4, 8, 3:10

Acts of the Apostles 21:28

1 Peter 4:3

Revelation 15:8


Translate: