Yechezchial 41

Study the Inner Meaning

Hebrew: Modern     

← Yechezchial 40   Yechezchial 42 →

1 ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו רחב האהל׃

2 ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה׃

3 ובא לפנימה וימד איל הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות׃

4 וימד את ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אל פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים׃

5 וימד קיר הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית סביב׃

6 והצלעות צלע אל צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית׃

7 ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית על כן רחב לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה׃

8 וראיתי לבית גבה סביב סביב מיסדות הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה׃

9 רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית׃

10 ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב׃

11 ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב׃

12 והבנין אשר אל פני הגזרה פאת דרך הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש אמות רחב סביב סביב וארכו תשעים אמה׃

13 ומדד את הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה׃

14 ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה׃

15 ומדד ארך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה ואתוקיהא מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר׃

16 הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד החלנות והחלנות מכסות׃

17 על מעל הפתח ועד הבית הפנימי ולחוץ ואל כל הקיר סביב סביב בפנימי ובחיצון מדות׃

18 ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב׃

19 ופני אדם אל התמרה מפו ופני כפיר אל התמרה מפו עשוי אל כל הבית סביב סביב׃

20 מהארץ עד מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל׃

21 ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה׃

22 המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה׃

23 ושתים דלתות להיכל ולקדש׃

24 ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת׃

25 ועשויה אליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל פני האולם מהחוץ׃

26 וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל כתפות האולם וצלעות הבית והעבים׃

← Yechezchial 40   Yechezchial 42 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 648

Apocalypse Revealed 861, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

Doctrine of the Lord 52

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 164


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 3391, 3708, 3858, 4482, 5291, 6367, 7847, ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 239, 367, 486, 904

Sacred Scripture 97

Heaven and Hell 197

True Christian Religion 260


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 208, 220, 277, 391, 417, 458, 627, ...

Scriptural Confirmations 4, 53

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

Shemot 30:1

Melachim A 6:1, 23, 31, 7:29

Dvrei Yamim B 4:22

Yechezchial 1:10, 40:16, 42:1, 44:16

Zechariyah 6:12

Malachi 1:7

Revelation 21:16


Translate: