Yechezchial 26

Study the Inner Meaning

Hebrew: Modern     

← Yechezchial 25   Yechezchial 27 →

1 ויהי בעשתי עשרה שנה באחד לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר׃

2 בן אדם יען אשר אמרה צר על ירושלם האח נשברה דלתות העמים נסבה אלי אמלאה החרבה׃

3 לכן כה אמר אדני יהוה הנני עליך צר והעליתי עליך גוים רבים כהעלות הים לגליו׃

4 ושחתו חמות צר והרסו מגדליה וסחיתי עפרה ממנה ונתתי אותה לצחיח סלע׃

5 משטח חרמים תהיה בתוך הים כי אני דברתי נאם אדני יהוה והיתה לבז לגוים׃

6 ובנותיה אשר בשדה בחרב תהרגנה וידעו כי אני יהוה׃

7 כי כה אמר אדני יהוה הנני מביא אל צר נבוכדראצר מלך בבל מצפון מלך מלכים בסוס וברכב ובפרשים וקהל ועם רב׃

8 בנותיך בשדה בחרב יהרג ונתן עליך דיק ושפך עליך סללה והקים עליך צנה׃

9 ומחי קבלו יתן בחמותיך ומגדלתיך יתץ בחרבותיו׃

10 משפעת סוסיו יכסך אבקם מקול פרש וגלגל ורכב תרעשנה חומותיך בבאו בשעריך כמבואי עיר מבקעה׃

11 בפרסות סוסיו ירמס את כל חוצותיך עמך בחרב יהרג ומצבות עזך לארץ תרד׃

12 ושללו חילך ובזזו רכלתך והרסו חומותיך ובתי חמדתך יתצו ואבניך ועציך ועפרך בתוך מים ישימו׃

13 והשבתי המון שיריך וקול כנוריך לא ישמע עוד׃

14 ונתתיך לצחיח סלע משטח חרמים תהיה לא תבנה עוד כי אני יהוה דברתי נאם אדני יהוה׃

15 כה אמר אדני יהוה לצור הלא מקול מפלתך באנק חלל בהרג הרג בתוכך ירעשו האיים׃

16 וירדו מעל כסאותם כל נשיאי הים והסירו את מעיליהם ואת בגדי רקמתם יפשטו חרדות ילבשו על הארץ ישבו וחרדו לרגעים ושממו עליך׃

17 ונשאו עליך קינה ואמרו לך איך אבדת נושבת מימים העיר ההללה אשר היתה חזקה בים היא וישביה אשר נתנו חתיתם לכל יושביה׃

18 עתה יחרדו האין יום מפלתך ונבהלו האיים אשר בים מצאתך׃

19 כי כה אמר אדני יהוה בתתי אתך עיר נחרבת כערים אשר לא נושבו בהעלות עליך את תהום וכסוך המים הרבים׃

20 והורדתיך את יורדי בור אל עם עולם והושבתיך בארץ תחתיות כחרבות מעולם את יורדי בור למען לא תשבי ונתתי צבי בארץ חיים׃

21 בלהות אתנך ואינך ותבקשי ולא תמצאי עוד לעולם נאם אדני יהוה׃

← Yechezchial 25   Yechezchial 27 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 149


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 290, 490, 643, 756, 790, 1306, 2336, ...

Apocalypse Revealed 206, 285, 298, 328, 437, 501, 774

The Lord 28

Heaven and Hell 365


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 208, 275, 304, 323, 326, 355, 387, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Ezra 7:12

Tehilim 37:36, 40:16

Yishevah 24:8

Yeremiyah 25:22, 49:21, 51:42

Eichah 1:1

Yechezchial 8:1, 19:1, 25:3, 27:27, 28:1, 29:18, 31:15, 32:2, 10, 18, 23, 27

Daniyel 2:37

Amos 1:9

Zechariyah 9:2

Luke 10:13

Revelation 18:10, 19, 21, 22


Translate: