Yechezchial 22

Study the Inner Meaning

Hebrew: Modern     

← Yechezchial 21   Yechezchial 23 →

1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

2 ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה׃

3 ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה׃

4 בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות׃

5 הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה׃

6 הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם׃

7 אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃

8 קדשי בזית ואת שבתתי חללת׃

9 אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך׃

10 ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך׃

11 ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃

12 שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃

13 והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך׃

14 היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃

15 והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך׃

16 ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה׃

17 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

18 בן אדם היו לי בית ישראל לסוג כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו׃

19 לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם׃

20 קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם׃

21 וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה׃

22 כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם׃

23 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

24 בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם׃

25 קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה׃

26 כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם׃

27 שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃

28 ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃

29 עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט׃

30 ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃

31 ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה׃

← Yechezchial 21   Yechezchial 23 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 145


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 374, 376, 488, 2906, 3400, 3703, 4735, ...

Apocalypse Revealed 209, 496, 764

Doctrine of the Lord 4, 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 148, 238, 355, 540, 577, 644, 1121

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Shemot 23:9

VaYikra 10:10, 18:6, 7, 15, 19:13, 16, 25:37

Devarim 27:16, 25, 32:18, 22

Shmuel A 24:10

Melachim B 14:26, 21:2, 9, 16, 24:3, 4

Dvrei Yamim B 36:14

Tehilim 9:17, 79:4, 94:5, 6, 106:39, 119:119

Mishlei 1:31, 17:23, 30:14

Yishevah 1:17, 21, 22, 23, 17:10, 28:15, 22, 59:16

Yeremiyah 5:7, 6:13, 28, 8:13, 9:1, 11:9, 22:17, 23:14

Eichah 4:13

Yechezchial 5:10, 6:10, 7:3, 8, 9, 9:10, 13:5, 6, 10, 19, 16:2, 17:24, 18:6, 20:4, 20, 21:19, 23:27, 32, 34, 35, 38, 24:6, 9, 11, 33:25, 26, 36:19, 44:23, 24, 45:8

Daniyel 9:16

Amos 8:4, 6

Michah 3:1, 10, 11, 6:12

Tzefaniyah 3:3, 4

Malachi 1:6, 2:7, 8

Revelation 16:1


Translate: