Tehilim 64

Study

   

1 למנצח מזמור לדוד׃

2 שמע־אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃

3 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃

4 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃

5 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃

6 יחזקו־למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה־למו׃

7 יחפשו־עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃

8 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃

9 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל־ראה בם׃

10 וייראו כל־אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃

11 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל־ישרי־לב׃

Scroll to see more.