Yechezchial 31

Study the Inner Meaning

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

← Yechezchial 30   Yechezchial 32 →

1 ויהי באחת עשרה שנה בשלישי באחד לחדש היה דבר־יהוה אלי לאמר׃

2 בן־אדם אמר אל־פרעה מלך־מצרים ואל־המונו אל־מי דמית בגדלך׃

3 הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף וחרש מצל וגבה קומה ובין עבתים היתה צמרתו׃

4 מים גדלוהו תהום רממתהו את־נהרתיה הלך סביבות מטעה ואת־תעלתיה שלחה אל כל־עצי השדה׃

5 על־כן גבהא קמתו מכל עצי השדה ותרבינה סרעפתיו ותארכנה [כ= פארתו] [ק= פארתיו] ממים רבים בשלחו׃

6 בסעפתיו קננו כל־עוף השמים ותחת פארתיו ילדו כל חית השדה ובצלו ישבו כל גוים רבים׃

7 וייף בגדלו בארך דליותיו כי־היה שרשו אל־מים רבים׃

8 ארזים לא־עממהו בגן־אלהים ברושים לא דמו אל־סעפתיו וערמנים לא־היו כפארתיו כל־עץ בגן־אלהים לא־דמה אליו ביפיו׃

9 יפה עשיתיו ברב דליותיו ויקנאהו כל־עצי־עדן אשר בגן האלהים׃ ס

10 לכן כה אמר אדני יהוה יען אשר גבהת בקומה ויתן צמרתו אל־בין עבותים ורם לבבו בגבהו׃

11 ואתנהו ביד איל גוים עשו יעשה לו כרשעו גרשתהו׃

12 ויכרתהו זרים עריצי גוים ויטשהו אל־ההרים ובכל־גאיות* נפלו דליותיו ותשברנה פארתיו בכל אפיקי הארץ וירדו מצלו כל־עמי הארץ ויטשהו׃

13 על־מפלתו ישכנו כל־עוף השמים ואל־פארתיו היו כל חית השדה׃

14 למען אשר לא־יגבהו בקומתם כל־עצי־מים ולא־יתנו את־צמרתם אל־בין עבתים ולא־יעמדו אליהם בגבהם כל־שתי מים כי־כלם נתנו למות אל־ארץ תחתית בתוך בני אדם אל־יורדי בור׃ ס

15 כה־אמר אדני יהוה ביום רדתו שאולה האבלתי כסתי עליו את־תהום ואמנע נהרותיה ויכלאו מים רבים ואקדר עליו לבנון וכל־עצי השדה עליו עלפה׃

16 מקול מפלתו הרעשתי גוים בהורדי אתו שאולה את־יורדי בור וינחמו בארץ תחתית כל־עצי־עדן מבחר וטוב־לבנון כל־שתי מים׃

17 גם־הם אתו ירדו שאולה אל־חללי־חרב וזרעו ישבו בצלו בתוך גוים׃

18 אל־מי דמית ככה בכבוד ובגדל בעצי־עדן והורדת את־עצי־עדן אל־ארץ תחתית בתוך ערלים תשכב את־חללי־חרב הוא פרעה וכל־המונה* נאם אדני יהוה׃ ס

← Yechezchial 30   Yechezchial 32 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 154


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 46, 108, 119, 130, 756, 776, 908, ...

Apocalypse Revealed 90, 312, 409, 567, 757

Divine Love and Wisdom 325

Doctrine of the Lord 4, 28

Faith 54

True Christian Religion 82, 467, 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 110, 175, 372, 388, 518, 538, 650, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 27, 41, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Tehilim 104:17

Yishevah 14:8, 15, 18:6, 19:19

Yeremiyah 43:8, 46:1

Eichah 4:20

Yechezchial 8:1, 17:23, 26:16, 18, 28:7, 13, 32:32

Daniyel 4:7, 11, 5:20

Nachum 3:18

Matthew 13:32, 23:12


Translate: