Daniyel 8

Study the Inner Meaning

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

← Daniyel 7   Daniyel 9 →

1 בשנת שלוש למלכות בלאשצר המלך חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה׃

2 ואראה בחזון ויהי בראתי ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה ואראה בחזון ואני הייתי על־אובל אולי׃

3 ואשא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים גבהות והאחת גבהה מן־השנית והגבהה עלה באחרנה׃

4 ראיתי את־האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל־חיות לא־יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל׃

5 ואני הייתי מבין והנה צפיר־העזים בא מן־המערב על־פני כל־הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו׃

6 ויבא עד־האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו׃

7 וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את־האיל וישבר את־שתי קרניו ולא־היה כח באיל לעמד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא־היה מציל לאיל מידו׃

8 וצפיר העזים הגדיל עד־מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים׃

9 ומן־האחת מהם יצא קרן־אחת מצעירה ותגדל־יתר אל־הנגב ואל־המזרח ואל־הצבי׃

10 ותגדל עד־צבא השמים ותפל ארצה מן־הצבא ומן־הכוכבים ותרמסם׃

11 ועד שר־הצבא הגדיל וממנו [כ= הרים] [ק= הורם] התמיד והשלך מכון מקדשו׃

12 וצבא תנתן על־התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה׃

13 ואשמעה אחד־קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד־מתי החזון התמיד והפשע שםם תת וקדש וצבא מרמס׃

14 ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש׃

15 ויהי בראתי אני דניאל את־החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה־גבר׃

16 ואשמע קול־אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את־המראה׃

17 ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על־פני ויאמר אלי הבן בן־אדם כי לעת־קץ החזון׃

18 ובדברו עמי נרדמתי על־פני ארצה ויגע־בי ויעמידני על־עמדי׃

19 ויאמר הנני מודיעך את אשר־יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ׃

20 האיל אשר־ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס׃

21 והצפיר השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין־עיניו הוא המלך הראשון׃

22 והנשברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו׃

23 ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז־פנים ומבין חידות׃

24 ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם־קדשים׃

25 ועל־שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל־שר־שרים יעמד ובאפס יד ישבר׃

26 ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים׃

27 ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את־מלאכת המלך ואשתוםם על־המראה ואין מבין׃ ף

← Daniyel 7   Daniyel 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 411, 1664, 2832, 10042, 10455

De Verbo (The Word) 5

Faith 63

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 179

True Christian Religion 851

Scriptural Confirmations 4, 38


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 22, 1458, 1808, 2333, 2405, 2495, 2547, ...

Apocalypse Revealed 34, 36, 51, 151, 270, 447, 541, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 83, 85

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

Doctrine of the Lord 4, 28, 52

Faith 61, 65, 66, 67

The Last Judgment (Continuation) 13

True Christian Religion 157, 537, 764


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 50, 63, 72, 179, 316, 412, 418, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

De Verbo (The Word) 15

Last Judgment (Posthumous) 220

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

BaMidbar 28:3

Yehoshua 5:14

Nechemiyah 1:1

Esther 2

Eyov 34:20

Tehilim 37:35

Yishevah 14:13, 21:2, 45:1, 2

Eichah 4:6

Yechezchial 1:28, 2:1, 2, 20:6

Daniyel 2:39, 4:10, 5:23, 28, 7:1, 5, 6, 7, 8, 21, 25, 28, 9:21, 10:8, 9, 14, 11:2, 3, 4, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 36, 45, 12:4, 6, 11

Chabakuk 2:3

Zechariyah 1:9, 4:1, 9:13

Luke 1:19

Revelation 1, 17, 10:4, 12:4, 13:5, 17:14


Translate: