2 Χρονικά 11:7

Study

       

7 και την Βαιθ-σουρ και την Σοκχω και την Οδολλαμ