Luukas 3

Study

   

1 Keiser Tibeeriuse valitsuse viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst ja Filippus, tema vend, Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst,

2 kui ülempreestreiks olid Annas ja Kaifas, sai Jumala s

3 Ja ta tuli kogu Jordani ümberkaudsele maale ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andekssaamiseks,

4 nagu on kirjutatud prohvet Jesaja s

5 K

6 siis k

7 Siis ta ütles rahvale, kes tuli välja ennast laskma tema poolt ristida: „Te rästikute sigitis, kes on teile annud märku p

8 Seepärast kandke

9 Kuid kirves on ka juba puude juure küljes! Iga puu nüüd, mis head vilja ei kanna, raiutakse maha ja visatakse tulle!”

10 Ja rahvas küsis temalt ning ütles: „Mis meil siis tuleb teha?”

11 Tema vastas ning ütles neile: „Kellel on kaks vammust, see andku sellele, kellel ei ole, ja kellel on rooga, see tehku n

12 Ent ka tölnereid tuli endid laskma ristida, ja need ütlesid temale: „

13 Aga ta ütles neile: „Ärge n

14 Ka küsisid temalt s

15 Aga kui rahvas ootas ja k

16 siis kostis Johannes ja ütles k

17 Tema visklabidas on Ta käes, et teha puhtaks Oma rehealune ja koguda nisud Oma aita, aga aganad p

18 Ka veel muude asjade pärast manitsedes kuulutas ta armu

19 Aga kui nelivürst Heroodes sai talt noomida Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast ja k

20 sai ta peale k

21 Ent sündis, kui k

22 ja Püha Vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi Tema peale, ja hääl kostis taevast: „Sina oled Mu armas Poeg, Sinust on Mul hea meel!”

23 Ja Jeesus oli Oma tegevust alates umbes kolmkümmend aastat vana ja oli, nagu arvati, Joosepi Poeg, kes oli Eeli poeg.

24 Eeli oli Mattati, see oli Leevi, see oli Melki, see oli Jannai, see oli Joosepi,

25 see oli Matatia, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Esli, see oli Nangai,

26 see oli Mahati, see oli Matatia, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda,

27 see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri,

28 see oli Melki, see oli Adi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri,

29 see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi,

30 see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi,

31 see oli Melea, see oli Menna, see oli Matata, see oli Naatani, see oli Taaveti,

32 see oli Jesse, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni,

33 see oli Amminaadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesromi, see oli Peretsi, see oli Juuda,

34 see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Taara, see oli Naahori,

35 see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Sela,

36 see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lenseki,

37 see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani,

38 see oli Eenose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.

   
Scroll to see more.