Hosea 7

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Hosea 6   Hosea 8 →

1 Terwijl Ik Israel genees, zo wordt Efraims ongerechtigheid ontdekt, mitsgaders de boosheden van Samaria; want zij werken valsheid; en de dief gaat er in, de bende der straatschenders stroopt daar buiten.

2 En zij zeggen niet in hun hart, dat Ik al hunner boosheid gedachtig ben; nu omsingelen hen hun handelingen, zij zijn voor Mijn aangezicht.

3 Zij verblijden den koning met hun boosheid, en de vorsten met hun leugenen.

4 Zij bedrijven al te zamen overspel, zij zijn gelijk een bakoven, die heet gemaakt is van den bakker; die ophoudt van wakker te zijn, nadat hij het deeg heeft gekneed, totdat het doorgezuurd zij.

5 Het is de dag onzes konings; de vorsten maken hem krank door verhitting van den wijn; hij strekt zijn hand voort met de spotters.

6 Want zij voeren hun hart aan, als een bakoven, tot hun lagen; hunlieder bakker slaapt den gansen nacht; 's morgens brandt hij als een vlammend vuur.

7 Zij zijn allen te zamen verhit als een bakoven, en zij verteren hun rechters; al hun koningen vallen; er is niemand onder hen, die tot Mij roept.

8 Efraim, die verwart zich met de volken; Efraim is een koek, die niet is omgekeerd;

9 Vreemden verteren zijn kracht, en hij merkt het niet; ook is de grauwigheid op hem verspreid, en hij merkt het niet.

10 Dies zal de hovaardij van Israel in zijn aangezicht getuigen; dewijl zij zich niet bekeren tot den HEERE, hun God, noch Hem zoeken in alle deze.

11 Want Efraim is als een botte duif, zonder hart; zij roepen Egypte aan, zij gaan henen tot Assur.

12 Wanneer zij zullen henengaan, zal Ik Mijn net over hen uitspreiden, Ik zal ze als vogelen des hemels doen nederdalen. Ik zal ze tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering.

13 Wee hen, want zij zijn van Mij afgezworven; verstoring over hen, want zij hebben tegen Mij overtreden! Ik zou hen wel verlossen, maar zij spreken leugenen tegen Mij.

14 Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers; om koren en most verzamelen zij zich, maar zij wederstreven tegen Mij.

15 Ik heb hen wel getuchtigd, en hunlieder armen gesterkt; maar zij denken kwaad tegen Mij.

16 Zij keren zich, maar niet tot den Allerhoogste, zij zijn als een bedrieglijke boog; hun vorsten vallen door het zwaard; vanwege de gramschap hunner tong; dat is hunlieder bespotting in Egypteland.

← Hosea 6   Hosea 8 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 190


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 870, 1165, 1186, 2588, 2799, 5354, 6377, ...

Apocalypse Revealed 164, 316, 382, 503, 624, 924

Divine Providence 284

Leer over de Gewijde Schrift 79

Ware Christelijke Religie 318, 322


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 193, 376, 481, 540, 654, 866, 1005, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 19, 54, 99

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomium 28:15

2 Kings 15:10, 16:7

Psalm 10:11, 12:5, 14:4, 78:57, 106:35

Proverbs 5:21

Ecclesiastes 9:12

Jesaja 12, 28:7, 29:13, 30:1, 2, 59:13, 14, 64:4, 6

Jeremia 2:36, 3:10, 5:7, 9:1, 12:2, 14:10, 42:18

Ezechiël 12:13, 21:29

Hosea 4:11, 5:5, 7, 9, 13, 6:2, 9:3, 4, 11:7, 12:1, 2, 13:9, 14

Amos 3:9, 10

Obadiah 1:7

Micha 2:1

Zefanja 1:6

Word/Phrase Explanations

ongerechtigheid
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

deeg
Dough, in Exodus 12:34, signifies truth from good. See Bakers.

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

nacht
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

duif
'A turtle dove' and 'young pigeon,' as in Genesis 15:9, represents exterior and interior spiritual things.

Egypte
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...


Translate: