Amos 6

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Amos 5   Amos 7 →

1 Wee den gerusten te Sion, en den zekeren op den berg van Samaria! die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israels komen.

2 Gaat over naar Kalne, en ziet toe; en gaat van daar naar Hamath, de grote stad, en trekt af naar Gath der Filistijnen; of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpale groter dan uw landpale?

3 Gij, die den bozen dag verre stelt, en den stoel des gewelds nabij brengt.

4 Die daar liggen op elpenbenen bedsteden, en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudde, en de kalveren uit het midden van den meststal.

5 Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zichzelven instrumenten der muziek, gelijk David;

6 Die wijn uit schalen drinken, en zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef.

7 Daarom zullen zij nu gevankelijk henengaan onder de voorsten, die in gevangenis gaan; en het banket dergenen, die weelderig zijn, zal wegwijken.

8 De Heere HEERE heeft gezworen bij Zichzelf (spreekt de HEERE, de God der heerscharen): Ik heb een gruwel van Jakobs hovaardij, en Ik haat zijn paleizen; daarom zal Ik de stad en haar volheid overleveren.

9 En het zal geschieden, zo er tien mannen in enig huis zullen overgelaten zijn, dat zij sterven zullen.

10 En de naaste vriend zal een iegelijk van die opnemen, of die hem verbrandt, om de beenderen uit het huis uit te brengen, en zal zeggen tot dien, die binnen de zijden van het huis is: Zijn er nog meer bij u? En hij zal zeggen: Niemand. Dan zal hij zeggen: Zwijg! want zij waren niet om des HEEREN Naam te vermelden.

11 Want ziet, de HEERE geeft bevel, en Hij zal het grote huis slaan met inwatering, en het kleine huis met spleten.

12 Zullen ook paarden rennen op een steenrots? Zal men ook daarop met runderen ploegen? Want gijlieden hebt het recht in gal verkeerd, en de vrucht der gerechtigheid in alsem.

13 Gij, die blijde zijt over een nietig ding; gij, die zegt: Hebben wij ons niet door onze sterkte hoornen verkregen?

14 Want ziet, Ik zal over ulieden, o huis Israels! een volk verwekken, spreekt de HEERE, de God der heirscharen; die zullen ulieden drukken, van daar men komt te Hamath, tot aan de beek der wildernis.

← Amos 5   Amos 7 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 6      

By Helen Kennedy

Woe is called upon people who seem to live a life of ease and fill it with pleasures. For example, those who “Eat lambs from the flock.” (Amos 6:4) Following Swedenborg’s correspondences it could mean “Those who attribute innocence (the lamb) to themselves,” or think they are blameless when they have actually sinned. Also, “Do horses run on rocks?”(Amos 6:12) is a great image for when our understanding is filled with only literal or external truths but doesn’t delve into deeper ones that show the Lord’s leading more clearly.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 206


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 576, 1183, 1488, 2832, 5895, 6188, 6297, ...

Apocalypse Revealed 137, 270, 360, 410, 474, 668, 774, ...

Leer over de Gewijde Schrift 85

Ware Christelijke Religie 51


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 279, 316, 355, 375, 376, 448, ...

Marriage 51

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:
Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:25

I Samuël 5:8, 10

II Samuël 8:9

I Koningen 16:24

2 Kings 15:29

2 Chronicles 29:26

Proverbs 1:32, 8:13

Jesaja 5:12, 10:9, 24:8, 28:1, 32:9

Jeremia 2:3, 5:5, 15, 22:14, 51:14

Ezechiël 12:27, 29:3, 9

Daniël 4:27

Amos 3:9, 10, 11, 15, 4:3, 5:7, 27, 8:3, 7, 9:10

Micha 1:6, 3:1

Nahum 8

Zefanja 1:12

Hebrews 6:13

James 5:5

Word/Phrase Explanations

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

beenderen
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...


Translate: