Amos 3

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Amos 2   Amos 4 →

1 Hoort dit woord, dat de HEERE tegen ulieden spreekt, gij kinderen van Israel! namelijk tegen het ganse geslacht, dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende:

2 Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken.

3 Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?

4 Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij wat gevangen hebbe?

5 Zal een vogel in den strik op de aarde vallen, als er geen strik voor hem is? Zal men den strik van den aardbodem opnemen, als men ganselijk niet heeft gevangen?

6 Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?

7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?

9 Doet het horen in de paleizen te Asdod, en in de paleizen in Egypteland, en zegt: Verzamelt u op de bergen van Samaria, en ziet de grote beroerten in het midden van haar, en de verdrukten binnen in haar.

10 Want zij weten niet te doen, dat recht is, spreekt de HEERE; die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring.

11 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: De vijand! en dat rondom het land! die zal uw sterkte van u nederstorten, en uw paleizen zullen uitgeplunderd worden.

12 Alzo zegt de HEERE: Gelijk als een herder twee schenkelen, of een stukje van een oor uit des leeuwen muil redt, alzo zullen de kinderen Israels gered worden, die daar zitten te Samaria, in den hoek van het bed, en op de sponde van de koets.

13 Hoort en betuigt in het huis Jakobs, spreekt de Heere HEERE, de God der heirscharen;

14 Dat Ik, ten dage als Ik Israels overtredingen over hem bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren van Beth-El; en de hoornen des altaars zullen worden afgehouwen, en ter aarde vallen.

15 En Ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan; en de elpenbenen huizen zullen vergaan, en de grote huizen een einde nemen, spreekt de HEERE.

← Amos 2   Amos 4 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 203


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 592, 921, 1453, 2832, 2973, 3869, 6188, ...

Apocalypse Revealed 3, 137, 241, 270, 392, 471, 774

Leer Over De Heer 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 278, 316, 391, 409, 601, 624, ...

De Verbo (Janssens vertaling) 12

Spiritual Experiences 4762

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:
Hop to Similar Bible Verses

Genesis 18:17

Exodus 32:34

Deuteronomium 10:15

I Samuël 9:15

I Koningen 13:5, 22:39

2 Kings 6:33

1 Chronicles 16:13

Job 20:21, 32:19

Proverbs 1:13, 11:16, 28:5

Ecclesiastes 4:1

Jesaja 17:4, 7, 18:4, 21:10, 45:7

Jeremia 4:19, 22, 26:12, 36:22

Ezechiël 33:3

Hosea 4:1, 5:1, 7:1, 8:13, 10:8

Amos 1:2, 8, 2:10, 4:1, 5:1, 11, 6:3, 8, 11, 7:9, 14, 15

Micha 6:10

Romans 9:5

2 Peter 1:21

Apocalyps 1, 10:7

Word/Phrase Explanations

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

vogel
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

aarde
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...


Translate: