Amos 2

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Amos 1   Amos 3 →

1 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft.

2 Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kerioth verteren; en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.

3 En Ik zal den rechter uit het midden van haar uitroeien; en al haar vorsten zal Ik met hem doden, zegt de HEERE.

4 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Juda, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij de wet des HEEREN verworpen, en Zijn inzettingen niet bewaard hebben; en hun leugenen hen verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld.

5 Daarom zal Ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren.

6 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israel, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij den rechtvaardige voor geld verkopen, en den nooddruftige om een paar schoenen.

7 Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij, en den weg der zachtmoedigen verkeren; en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om Mijn heiligen Naam te ontheiligen.

8 En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen, en drinken den wijn der geboeten in het huis van hun goden.

9 Ik daarentegen heb den Amoriet voor hunlieder aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen, en hij was sterk als de eiken; maar Ik heb zijn vrucht van boven, en zijn wortelen van onderen verdelgd.

10 Ook heb Ik ulieden uit Egypteland opgevoerd; en Ik heb u veertig jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van den Amoriet erfelijk bezat.

11 En Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireen; is dit niet alzo, gij kinderen Israels? spreekt de HEERE.

12 Maar gijlieden hebt aan de Nazireen wijn te drinken gegeven, en gij hebt den profeten geboden zeggende: Gij zult niet profeteren.

13 Ziet, Ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt, die vol garven is.

14 Zodat de snelle niet zal ontvlieden, en de sterke zijn kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet bevrijden.

15 En die den boog handelt, zal niet bestaan, en die licht is op zijn voeten, zal zich niet bevrijden; ook zal, die te paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden.

16 En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage naakt heenvlieden, spreekt de HEERE.

← Amos 1   Amos 3 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 2      

By Helen Kennedy

In this chapter, the Lord tells how people in Moab, Judah and Israel will be punished because they're continuing in their evils. Starting in verse 9, He shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

Leer Over De Heer 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 22:25, 26

Leviticus 18:21

Numeri 6:2, 3, 13:32, 32:13

Deuteronomium 2:7, 8:2, 9:1, 2

Jozua 24:8

Judges 13:7

I Samuël 3:20

2 Kings 26, 17:19, 25:9

2 Chronicles 14

Job 18:16

Psalm 33:16

Ecclesiastes 9:11

Jesaja 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremia 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezechiël 25:8

Hosea 8:14, 12:3

Amos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Micha 2:6

Zefanja 8

Zacharia 11:5

Word/Phrase Explanations

beenderen
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

konings
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

geld
'Money' relates to truth.

aarde
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

veertig
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...


Translate: