Pláč Jeremjášův 5

Study

   

1 Rozpomeň se, Hospodine, co se nám děje; popatř a viz pohanění naše.

2 Dědictví naše obráceno jest k cizím, domové naši k cizozemcům.

3 Sirotci jsme a bez otce, matky naše jsou jako vdovy.

4 Vody své za peníze pijeme, dříví naše za záplatu přichází.

5 Na hrdle svém protivenství snášíme, pracujeme, nedopouští se nám odpočinouti.

6 Egyptským podáváme ruky i Assyrským, abychom nasyceni byli chlebem.

7 Otcové naši hřešili, není jich, my pak trestáni po nich neseme.

8 Služebníci panují nad námi; není žádného, kdo by vytrhl z ruky jejich.

9 S opovážením se života svého hledáme chleba svého, pro strach meče i na poušti.

10 Kůže naše jako pec zčernaly od náramného hladu.

11 Ženám na Sionu i pannám v městech Judských násilé činí.

12 Knížata rukou jejich zvěšena jsou, osoby starých nemají v poctivosti.

13 Mládence k žernovu berou, a pacholata pod dřívím klesají.

14 Starci sedati v branách přestali a mládenci od zpěvů svých.

15 Přestala radost srdce našeho, obrátilo se v kvílení plésání naše.

16 Spadla koruna s hlavy naší; běda nám již, že jsme hřešili.

17 Protoť jest mdlé srdce naše, pro tyť věci zatměly se oči naše,

18 Pro horu Sion, že zpuštěna jest; lišky chodí po ní.

19 Ty Hospodine, na věky zůstáváš, a stolice tvá od národu do pronárodu.

20 Proč se zapomínáš na věky na nás, a opouštíš nás za tak dlouhé časy?

21 Obrať nás, ó Hospodine, k sobě,a obráceni budeme; obnov dny naše, jakž byly za starodávna.

22 Nebo zdali všelijak zavržeš nás, a hněvati se budeš na nás velice?