Jóel 1

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ozeáš 14   Jóel 2 →

1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Joelovi synu Petuelovu:

2 Slyšte to starší, a pozorujte všickni obyvatelé této země, stalo-li se to za dnů vašich, aneb za dnů otců vašich?

3 Vypravujte o tom synům svým, a synové vaši synům svým, synové pak jejich rodině potomní.

4 Co pozůstalo po housenkách, snědly kobylky, a co pozůstalo po kobylkách, snědli brouci, co pak pozůstalo po broucích, dojedli chroustové.

5 Prociťte opilci, a plačte a kvělte všickni, kteříž píjíte víno, proto že odtržen jest mest od úst vašich.

6 Nebo přitáhl do zeměnárod silný a nesčíslný, jehož zubové zubové lva, a střenovní zubové jeho lvoví.

7 Přivedl vinné kmeny mé v pustinu, a fíkoví mé na zkázu; docela obnažil je a zporážel, zbělely ratolesti jejich.

8 Kvěl jako mladice přepásaná žíní pro muže mladosti své.

9 Odjata jest suchá i mokrá obět z domu Hospodinova, kvílí kněží, služebníci Hospodinovi.

10 Zpustlo pole, kvílí země, proto že pohubeno obilé, vyschl mest, olej zhynul.

11 Stydí se oráči, kvílí vinaři z příčiny pšenice a ječmene; nebo zahynula žeň polní.

12 Vinný kmen usechl, a fík usvadl, strom zrnatých jablek, též i palma i jabloň, všecko dříví polní poschlo, a že odňato potěšení od synů lidských.

13 Přepašte se a kvělte, ó kněží, úpějte přisluhující oltáři, vejděte a léhejte i v noci v žíních, služebníci Boha mého. Nebo nevnáší se do domu Boha vašeho suché ani mokré oběti.

14 Uložte půst, svolejte shromáždění, shromažďte starší i všecky obyvatele země do domu Hospodina Boha vašeho, a volejte k Hospodinu:

15 Ach, nastojte na tento den; nebo blízký jest den Hospodinův, a jako poplénění od Všemohoucího přichází.

16 Ano před očima našima pokrm odjat jest, z domu Boha našeho veselé a plésání.

17 Vyhynulo símě pod hrudami svými, zpustly stodoly, zbořeny jsou obilnice; nebo vyschlo obilé.

18 Aj, jak vzdychá dobytek, svírají se stáda skotů, proto že nemají žádné pastvy, ano i stáda bravů hynou.

19 K toběť, ó Hospodine, volám; nebo oheň sežral pastviska pouště; a plamen popálil všecka dříví polní.

20 Také i zvěř polní všecka lká k tobě, proto že vyschli potokové vod, a oheň sežral pastviska na poušti.

← Ozeáš 14   Jóel 2 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Explanation of Joel 1 - Revised      

Joel Chapter 1, the Internal Sense.
From Swedenborg's work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms"

(Verse 1) The Word has been perverted by false worship,

(2) when instead the Word should have been obeyed by everyone in the Church,

(3) and communicated to everyone who holds false beliefs that arise from evil loves.

(4) Instead, the spiritual things of the Church have been destroyed by sensualism.

(5) Now, remorse should be awakened, because of this loss of faith,

(6) a faith which has been destroyed by the lust of worshipping false gods,

(7) depriving the Church of spiritual truth and good.

(8) The Church should return to the Lord

(9) with inward mourning and contrition

(10) over the loss of good and truth in the natural and spiritual man -

(11) especially people who seek the good of the Church and who desire its genuine doctrine: for the Church is about to perish.

(12) Spiritual truth, its good, its knowledge, and its delights, which constitute the Church, are perverted.

(13) Only by repentance can communion with the Lord be renewed.

(14) The Church can only remove the evil and falsity by acknowledging and worshipping the Lord,

(15) for the end of the Church is near, when it will be judged.

(16) Good works are not being done, nor are there any people who delight in spiritual things.

(17) Natural good has been subordinated to evil, and the truth and good of the Word are rejected.

(18) Wherefore there is no good in the Church,

(19) and our hearts must be turned again to the Lord: for the love of self has corrupted all things in the church.

(20) Although truth is desired, it has been misappropriated to ourselves.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 198


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 368, 488, 566, 1072, 1992, 2708, 3580, ...

Apocalypse Revealed 241, 315, 316, 334, 424, 435, 492, ...

O Pánu 4

O Písmu svatém 87

Pravé křesťanství 82, 252


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 278, 374, 375, 376, 403, 458, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 55

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:2, 14, 15

Numeri 28:4, 7, 14

Deuteronomium 16:11, 14, 28:38

1 Královská 17:7

2. Paralipomenon 6:28

Žalmy 104:21

Izajáš 13:6, 22:12, 24:11, 32:11, 12

Jeremiáše 3:9, 9:9, 12:4, 14:2, 4, 36:9, 48:33

Ezechiel 7:5, 7, 10, 12, 27:31

Ozeáš 4:1, 5:1

Jóel 2:1, 2, 3, 12, 14, 15, 17, 25

Ámos 4:9

Abdijáš 1:15

Sofonjáš 7

Malachiáš 2:3, 3:11

Zjevení Janovo 9:7

Word/Phrase Explanations

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

starší
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

víno
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

národ
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

pšenice
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

strom
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

stáda
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...


Translate: