Jeremiáše 46

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Jeremiáše 45   Jeremiáše 47 →

1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proroku proti národům těmto:

2 O Egyptských. Proti vojsku Faraona Néchy krále Egyptského, (jenž bylo při řece Eufrates u Charkemis, kteréž zbil Nabuchodonozor král Babylonský), léta čtvrtého Joakima syna Joziášova, krále Judského:

3 Připravtež štít a pavézu, a jděte k boji.

4 Zapřáhejte koně, a vsedejte jezdci, postavte se s lebkami, vytírejte kopí, zobláčejte se v pancíře.

5 Proč vidím tyto zděšené, zpět obrácené, a nejsilnější jejich potřené, anobrž prudce utíkající, tak že se ani neohlédnou? Strach jest vůkol, dí Hospodin,

6 Aby neutekl čerstvý, a neušel silný, aby na půlnoci o břeh řeky Eufrates zavadili a padli.

7 Kdo se to valí jako potok, jako řeky, jejichž vody sebou zmítají?

8 Egypt jako potok se valí a jako řeky, když se vody hýbají, tak pravě: Potáhnu, přikryji zemi, zkazím město i přebývající v něm.

9 Křepčtež, ó koni, a běžte s hřmotem, ó vozové; nechť vytáhnou i silní, Mouřenínové a Putští, kteříž užívají pavézy, i Ludimští, kteříž užívají a natahují lučiště.

10 A však ten den Panovníka Hospodina zástupů bude den pomsty, aby uvedl pomstu na nepřátely své, kteréžto zžíře meč a nasytí se, anobrž opojí se krví jejich; nebo obět Panovníka Hospodina zástupů bude v zemi půlnoční u řeky Eufrates.

11 Vyprav se do Galád, a nabeř masti, panno dcero Egyptská, nadarmo však užíváš mnohého lékařství, nebo ty zhojena býti nemůžeš.

12 Slyšíť národové o zlehčení tvém, a naříkání tvého plná jest země, proto že silný na silném se ustrkuje, tak že spolu zaroveň padají.

13 Slovo, kteréž mluvil Hospodin k Jeremiášovi proroku o přitažení Nabuchodonozora krále Babylonského, aby zkazil zemi Egyptskou.

14 Oznamte v Egyptě, a ohlaste v Magdol, rozhlaste také v Nof, i v Tachpanches rcete: Postůj a připrav se, ale však zžíře meč všecko, což vůkol tebe jest.

15 Proč poražen jest každý z nejsilnějších tvých? Nemůže ostáti, proto že Hospodin pudí jej.

16 Mnohoť bude těch, kteříž klesnou a padnou jeden na druhého, a řeknou: Vstaň, a navraťme se k lidu svému, a do země, v níž jsme se zrodili, před mečem toho zhoubce.

17 Budou křičeti tam: Faraona krále Egyptského není než sám chřest, jižť pominul volný jeho čas.

18 Živť jsem já, (dí král ten, jehož jméno Hospodin zástupů), že jakž jest Tábor mezi horami, a jako Karmel při moři, tak toto přijde.

19 Připraviž sobě to, co bys s sebou vystěhovati měla, ó ty, kteráž jsi usadila se, dcero Egyptská; neboť Nof v poušť obrácen a vypálen bude, tak že nebude tam žádného obyvatele.

20 Velmi pěkná jalovice jest Egypt, ale zabití její od půlnoci jistotně přijde.

21 Ano i nájemníci jeho u prostřed něho jsou jako telata vytylá, ale takéť i ti obrátíce se, utekou. Neostojí, když den bídy jejich přijde na ně, v čas navštívení jejich.

22 Hlas jeho jako hadí siptěti bude, když s vojskem přitáhnou, a s sekerami přijdou na něj jako ti, kteříž sekají dříví.

23 Posekají les jeho, dí Hospodin, ačkoli mu konce není; více jest jich než kobylek, aniž mají počtu.

24 Zahanbenať bude dcera Egyptská, vydána bude v ruku lidu půlnočního.

25 Praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já navštívím lidné město No, též Faraona i Egypt s bohy jeho a králíky jeho, Faraona, pravím, a ty, kteříž v něm doufají.

26 A vydám je v ruku těch, kteříž hledají bezživotí jejich, totiž v ruku Nabuchodonozora krále Babylonského, a v ruku služebníků jeho; potom však bydleno bude v něm, jako za dnů starodávních, dí Hospodin.

27 Ale ty neboj se, služebníče můj Jákobe, aniž se strachuj, ó Izraeli; nebo aj, já vysvobodím tě zdaleka, i símě tvé z země zajetí jejich. I navrátí se Jákob, aby odpočíval a pokoj měl, a aby nebylo žádného, kdo by předěsil.

28 Ty, pravím, neboj se, služebníče můj Jákobe, dí Hospodin; neboť jsem s tebou. Učiním zajisté konec všechněm národům, mezi kteréž tě zaženu, tobě pak neučiním konce, ale budu tě trestati v soudu, ačkoli tě naprosto bez trestání nenechám.

← Jeremiáše 45   Jeremiáše 47 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 1165

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 112


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 195, 583, 790, 1164, 1166, 1195, 1788, ...

Apocalypse Revealed 58, 242, 298, 436, 437, 455, 503, ...

O Pánu 4, 14, 53

Pravé křesťanství 116, 158, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 279, 355, 518, 543, 557, 569, 581, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 116

Scriptural Confirmations 19, 98

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 10:6

Exodus 14:2

Leviticus 26:37

Deuteronomium 32:42

Soudců 4:6, 12, 6:5

1 Královská 18:42

2. Královská 23:29, 24:7

Žalmy 68:2

Kazatel 3:1, 9:11

Izajáš 2:12, 8:7, 9, 10:9, 19:1, 19, 20:4, 5, 30:3, 34:5, 6

Jeremiáše 2:16, 4:7, 13, 6:25, 8:22, 10:16, 25:1, 9, 15, 19, 30:10, 43:10, 11, 12, 13, 44:1, 30, 46:3, 4, 14, 47:2, 48:15, 44, 50:27, 51:8, 57

Ezechiel 16:53, 27:10, 29:1, 13, 30:1, 4, 5, 13, 14, 21, 31:1, 32:1, 11, 12, 39:17

Ámos 4:13

Nahum 2:9, 3:8, 9

Sofonjáš 1:14

Lukáš 21:22

Zjevení Janovo 19:17

Word/Phrase Explanations

Jeremiášovi
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Egypt
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Karmel
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...


Translate: