Ozeáš 8

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ozeáš 7   Ozeáš 9 →

1 Přičině k ústům svým troubu, rci: Aj, letí jako orlice na dům Hospodinův, proto že přestoupili smlouvu mou, a proti zákonu mému převráceně činili.

2 Budouť sic volati: Bože můj, znáť tebe Izrael,

3 Ale opustilť jest Izrael dobré, nepřítel jej stihati bude.

4 Oniť ustanovují krále, ale beze mne; knížata vyzdvihují, k nimž já se neznám; z stříbra i z zlata svého činí sobě modly k svému zkažení.

5 Opustíť je tele tvé, ó Samaří, když se zažhne prchlivost má na ně. Až dokudž nebudou moci ostříhati nevinnosti?

6 Však i ono jest od Izraele, řemeslník je udělal, a neníť Bohem; nebo drtiny budou z toho telete Samařského.

7 Poněvadž větru rozsívají, takéť vichřici žíti budou; ani stébla žádného míti nebudou; úroda nevydá mouky, a by pak i vydala, cizozemci to sehltí.

8 Sehlcen bude Izrael, tudíž budou mezi pohany jako nádoba, v níž není žádné líbosti.

9 Proto že se oni utíkají k Assurovi, oslu divokému, kterýž jest toliko sám svůj, a že Efraim sobě najímá milovníky,

10 A že posílali dary mezi pohany: protož tudíž je zberu i já, anobrž jižť jsou okusili něčeho pro břímě krále knížat.

11 Nebo vzdělal Efraim mnoho oltářů k hřešení, máť oltáře k hřešení.

12 Vypsal jsem jemu znamenité věci v zákoně svém, ale neváží sobě rovně jako cizí věci.

13 Z obětí darů mých obětují maso a jedí, Hospodin neoblibuje jich. Jižť zpomene na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich, že se oni do Egypta navracují,

14 A že se zapomenul Izrael na Učinitele svého, a nastavěl chrámů, a Juda vzdělal mnoho měst hrazených. Protož pošli oheň na města jeho, a zžíře paláce jeho.

← Ozeáš 7   Ozeáš 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 191


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 921, 1949, 3881, 5354, 9146, 9391, 9714, ...

Apocalypse Revealed 242, 343, 392

O Písmu svatém 79


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 242, 279, 391, 419, 1153

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

Exodus 32:34

Deuteronomium 28:33, 49, 68, 32:18

1. Samuelova 15:22

2. Královská 10, 17:3, 4

2. Paralipomenon 13:8

Jób 39:5

Žalmy 147:19

Přísloví 22:8

Izajáš 1:11, 10:8, 17:10, 30:2, 6

Jeremiáše 3:21, 4:5, 7:21, 10:3, 9, 12:13, 13:27, 14:10, 17:1, 22:28

Pláč Jeremjášův 4:2

Ezechiel 16:33

Ozeáš 4:6, 5:4, 6, 8, 13, 6:6, 7, 9:3, 4, 9, 10:1, 5, 8, 13, 12:2, 13:2, 6

Ámos 2:5, 3:2

Micheáš 1:7

Matouš 7:22

Titovi 1:16

Word/Phrase Explanations

orlice
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

nepřítel
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

stříbra
'Money' relates to truth.

Samaří
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...


Translate: