Ozeáš 4

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ozeáš 3   Ozeáš 5 →

1 Slyšte slovo Hospodinovo, ó synové Izraelští, neboť má rozepři Hospodin s obyvateli země této, proto že není žádné věrnosti, ani žádného milosrdenství, ani žádné známosti Boží v této zemi.

2 Proklínání a lži a vraždy, a zlodějství i cizoložství na vrch zrostlo, a vražda vraždu postihá.

3 Protož kvíliti bude tato země, a umdlí všecko, což v ní přebývá, živočichové polní i ptactvo nebeské, ano i ryby mořské zhynou.

4 A však žádný jim nedomlouvej, aniž jich kdo tresci; nebo lid tvůj podobni jsou těm, kteříž se vadí s knězem.

5 Protož ve dne padneš, padne také i prorok s tebou v noci, zahladím i matku tvou.

6 Vyhlazen bude lid můj pro neumění. Poněvadž jsi ty pohrdl uměním, i tebou pohrdnu, abys mi kněžství nekonal; a že jsi zapomněl na zákon Boha svého, já také zapomenu se na syny tvé.

7 Čím se více rozmohli, tím více hřešili proti mně; slávu jejich v pohanění směním.

8 Oběti za hřích lidu mého jedí, protož k nepravosti jejich duše své pozdvihují.

9 Pročež stane se jakž lidu tak knězi. Nebo vyhledávati budu na něm cest jeho, a skutky jeho jemu vrátím.

10 I budou jísti, a však se nenasytí, smilniti budou, ale nerozmnoží se; nebo nechtějí pozoru míti na Hospodina.

11 Smilství a víno a mest odjímá srdce.

12 Lid můj dřeva svého se dotazuje, a hůl jeho oznamuje jemu; nebo je duch smilství v blud uvodí, aby smilnili, odcházejíce od Boha svého.

13 Na vrších hor obětují, a na pahrbcích kadí, pod doubím a topolím a jilmovím, nebo jest příhodný stín jejich; protož smilní dcery vaše, a nevěsty vaše cizoloží.

14 Nevyhledával-liž bych na dcerách vašich, že smilní, a na nevěstách vašich, že cizoloží, že tito s nevěstkami se oddělují, a s ženkami obětují? Anobrž lid, kterýž sobě nesrozumívá, padne.

15 Jestliže smilníš ty Izraeli, nechažť nehřeší Juda. Protož nechoďtež do Galgala, aniž vstupujte do Betaven, aniž přisahejte: Živť jest Hospodin.

16 Nebo jako jalovice tvrdošijná tvrdošijný jest Izrael, jižť je pásti bude Hospodin jako beránka na prostranně.

17 Efraim stovaryšil se s modlami, nechej ho.

18 Zpurné je činí nápoj jejich, velice smilní, milují: Dejte. Ochráncové jeho jsou ohyzda.

19 Zachvátí je vítr křídly svými, i budou zahanbeni pro své oběti.

← Ozeáš 3   Ozeáš 5 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 187


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 374, 627, 643, 991, 1613, 2466, 3122, ...

Apocalypse Revealed 134, 290, 316, 405, 485, 567, 721, ...

O Pánu 48

O Písmu svatém 79

O životě 2, 79

Nebe a peklo 471

Pravé křesťanství 156, 314, 376, 440, 643


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 79, 98, 141, 250, 283, 324, 342, ...

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 6:22

Numeri 25:3

Deuteronomium 17:12, 32:15

Jozue 5:9, 7:2

Soudců 18:5

1 Královská 12:29

2. Královská 17:7, 23:7

2. Paralipomenon 21:11

Žalmy 18:27, 81:9

Přísloví 6:32, 11:31, 20:1

Izajáš 1:29, 24:2, 4, 27:11, 28:7, 44:20, 50:1, 57:5

Jeremiáše 2:9, 4:11, 22, 28, 5:2, 7, 6:15, 9:7, 9, 12, 11:7, 23:13, 31:18

Ezechiel 13:9, 16:15, 20:32, 44:10, 12

Ozeáš 5:1, 4, 8, 6:10, 7:11, 8:12, 9:1, 15, 17, 10:5, 6, 10, 11:2, 12:1, 3, 12, 13:15

Jóel 1:2

Ámos 3:1, 5:5, 13, 16

Micheáš 3:5, 6:2, 14

Sofonjáš 1:3, 5

Ageus 6

Zacharjáš 7:11

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

polní
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...


Translate: