Ozeáš 2

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ozeáš 1   Ozeáš 3 →

1 Rcete bratřím vašim: Ó lide můj, a sestrám vašim: Ó milosrdenství došlá.

2 Odpor veďte proti matce vaší, dokažte, že ona není manželka má, a že já nejsem muž její, leč odvaruje smilství svých od tváři své, a cizoložství svých z prostřed prsí svých,

3 Abych jí nesvlékl do naha, a nepostavil jí tak, jakž byla v den narození svého, a učině ji podobnou poušti, a obrátě ji jako v zemi vyprahlou, umořil bych ji žízní.

4 Neslitoval bych se ani nad syny jejími, proto že jsou synové z smilstva.

5 Nebo smilní matka jejich, hanebnost páše rodička jejich; říká zajisté: Půjdu za frejíři svými, kteříž mi dodávají chleba mého, vody mé, vlny mé, lnu mého, oleje mého i nápojů mých.

6 A protož aj, já opletu cestu její trním, a ohradím hradbou, aby stezek svých nalezti nemohla.

7 Tehdy běhati bude za frejíři svými, a však nedostihne jich, hledati jich bude, ale nenalezne. I dí: Ej nu, již se navrátím k manželu svému prvnímu, proto že mi lépe tehdáž bylo než nyní.

8 Nebo ona nezná toho, že jsem já dával jí obilé, a mest a olej, anobrž rozmnožoval stříbro i zlato, kteréž vynakládají na Bále.

9 Protož poberu zase obilé své v čas jeho, i mest svůj v jistý čas jeho, a odejmu jí vlnu svou i len svůj k přiodívání nahoty její,

10 A tak v brzce odkryji mrzkost její před očima frejířů jejích, a žádný jí nevytrhne z ruky mé.

11 A učiním přítrž vší radosti její, svátkům jejím, novoměsícům jejím i sobotám jejím, a všechněm slavnostem jejím.

12 Pohubím také révoví její a fíkoví její, proto že říká: Ty věci jsou mzda má, kterouž mi dali frejíři moji; a obrátím je v les, a sžerou je živočichové polní.

13 A budu na ní vyhledávati dnů Bálů,v nichž jim kadí, a ozdoběci se náušnicemi svými a záponami svými, chodí za frejíři svými, na mne se pak zapomíná, praví Hospodin.

14 Protož aj, já namluvím ji, když ji uvedu na poušť; nebo mluviti budu k srdci jejímu.

15 A dám jí vinice její od téhož místa, i údolé Achor místo dveří naděje, i bude tam zpívati jako za dnů mladosti své, totiž jako tehdáž, když vycházela z země Egyptské.

16 I stane se v ten den, dí Hospodin, že volati budeš: Muži můj, a nebudeš mne volati více: Báli můj.

17 Nebo vyprázdním jména Bálů z úst tvých, aniž připomínáni budou více v jménu svém.

18 A učiním pro tebe smlouvu v ten den s živočichy polními, a s ptactvem nebeským i s zeměplazy, lučiště pak a meč polámi, i válku odejmu z země, a způsobím to, aby bydleli bezpečně.

19 I zasnoubím tě sobě na věčnost, zasnoubím tě sobě, pravím, v spravedlnosti a v soudu a v dobrotivosti a v hojném milosrdenství.

20 Zasnoubím tě sobě také u víře, abys poznala Hospodina.

21 I stane se v ten den, že vyslýchati budu, dí Hospodin, vyslýchati budu nebesa, a ona vyslyší zemi.

22 Země pak vyslyší obilé, i mest, i olej, a ty věci vyslyší Jezreele.

23 Nebo ji rozseji sobě na zemi, a smiluji se nad Loruchámou, Loammi pak řeknu: Lid můj jsi ty, a on dí: Bože můj.

← Ozeáš 1   Ozeáš 3 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 185


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 40, 46, 666, 908, 994, 1030, 1664, ...

Apocalypse Revealed 208, 213, 299, 334, 500, 546, 567, ...

Conjugial Love 119

Božská Láska a Moudrost 38

O Pánu 4

O Písmu svatém 85

Nebe a peklo 216

Pravé křesťanství 51, 306, 583


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 67, 79, 237, 240, 304, 324, 329, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

Marriage 51

Scriptural Confirmations 2, 22

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 9:10, 22:17, 34:3

Exodus 15:1

Leviticus 26:5, 6, 20

Jozue 7:26

Soudců 8:34, 19:3

Rút 2:13

1 Královská 16:31

2. Paralipomenon 24:7, 28:23

Jób 19:8

Izajáš 2:4, 5:5, 11:12, 40:2, 50:1, 54:5, 57:3, 62:4, 5

Jeremiáše 2:2, 3:18, 6:8, 7:34, 13:22, 26, 24:7, 30:10, 44:17, 45:4, 51:5

Pláč Jeremjášův 1:4, 5:14

Ezechiel 16:4, 16, 19, 39, 62, 20:35, 23:12, 34:25, 27, 36:11, 29

Ozeáš 1:2, 5:14, 9:2, 10:1, 13:1, 14:4

Ámos 8:10, 13

Micheáš 1:7, 2:13, 4:3

Zacharjáš 8:8, 9:10, 13:2

Lukáš 15:18

Římanům 9:26

2. list Korintským 11:2

1. list Petrův 2:10

Word/Phrase Explanations

stříbro
'Money' relates to truth.

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

polní
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...


Translate: