Ozeáš 14

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ozeáš 13   Jóel 1 →

1 Obratiž se, ó Izraeli, cele k Hospodinu Bohu svému, nebo jsi padl příčinou nepravosti své.

2 Vezměte s sebou slova, a obraťte se k Hospodinu, a rcete jemu: Sejmi všelikou nepravost, a dej to, což dobrého jest, a budemeť se odplaceti volky rtů našich.

3 Assurť nemůže zachovati nás, na koních nepojedeme, aniž díme více dílu rukou našich: Bůh náš; nebo v tobě smilování nalézá sirotek.

4 Uzdravím odvrácení jejich, budu je milovati dobrovolně; nebo odvrácen bude hněv můj od nich.

5 Budu jako rosa Izraelovi, zkvetne jako lilium, a hluboce vpustí kořeny své jako Libán.

6 Rozloží se ratoléstky jeho, a bude jako oliva okrasa jeho, a vůně jeho jako Libánská.

7 Ti, kteříž by seděli pod stínem jeho, navrátí se, oživou jako obilé, a pučiti se budou jako kmen vinný, jehož památka bude jako vína Libánského.

8 Efraime, což jest mi již do modl? Já vyslýchati, a patřiti budu na tě; já jsem jako jedle zelenající se, ze mneť ovoce tvé jest.

9 Kdo jest moudrý, porozuměj těmto věcem, a rozumný poznej je; nebo přímé jsou cesty Hospodinovy, a spravedliví choditi budou po nich, přestupníci pak na nich padnou.

← Ozeáš 13   Jóel 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 197


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 886, 1069, 1186, 2761, 3579, 3580, 5113, ...

Apocalypse Revealed 242, 278, 298, 316, 401


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 279, 324, 355, 376, 507, 638

The White Horse - Appendix 1

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

2. Samuelova 24:10

2. Královská 8:12

Žalmy 10:14, 20:8

Psalms 52:10

Žalmy 92:13, 107:43

Píseň písní 4:11

Izajáš 12:1, 17:8, 27:6, 35:2, 44:22, 57:18, 19, 66:14

Jeremiáše 3:12, 22, 29:12, 32:41

Ezechiel 11:18, 16:46, 36:25

Ozeáš 2:19, 5:5, 6:3, 9:13, 12:7, 13:9

Ámos 1:13

Jonáš 2:10

Micheáš 7:18

Zacharjáš 10:6

Lukáš 18:13

Jan 15:5

Skutky apoštolů 3:19

Židům 13:15

Word/Phrase Explanations

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

rosa
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

Libán
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14


Translate: