Ozeáš 12

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ozeáš 11   Ozeáš 13 →

1 Efraim se větrem pase, a vítr východní honí, každého dne lež a zhoubu množí; nebo smlouvu s Assurem činí, a masti do Egypta donášejí se.

2 I s Judou má soud Hospodin; pročež navštívě Jákoba podlé cest jeho, podlé snažností jeho odplatí jemu.

3 V životě za patu držel bratra svého, a silou svou knížetsky se potýkal s Bohem.

4 Knížetsky, pravím, potýkal se s andělem, a přemohl; plakal a pokorně ho prosil; v Bethel jej nalezl, a tam s námi mluvil.

5 Toť jest Hospodin Bůh zástupů, pamětné jeho jest Hospodin.

6 Protož ty k Bohu svému se obrať, milosrdenství a soudu ostříhej, a očekávej na Boha svého ustavičně.

7 Kramářem jest, v jehož ruce jsou vážky falešné, rád utiskuje,

8 A říká Efraim: Však jsem zbohatl, dobyl jsem sobě zboží; ve všech mých pracech nenajdou mi nepravosti, jenž by hříchem byla.

9 Já pak Hospodin jsa Bohem tvým od vyjití z země Egyptské, ještě-liž bych tě seděti nechal v stáncích jako ve dnech svátečních?

10 A mluvě skrze proroky, já abych vidění mnoho ukazoval, a skrze proroky podobenství předkládal?

11 Zdali toliko v Gálád byla nepravost a marnost? I v Galgala voly obětují, přes to i oltářů jejich jest jako kopců na záhonech polí mých.

12 Tamto utekl byl Jákob z krajiny Syrské, kdež sloužil Izrael pro ženu, a pro ženu byl pastýřem;

13 Sem pak skrze proroka přivedl Hospodin Izraele z Egypta, též skrze proroka ostříhán jest.

14 Vzbudilť Efraim hněv přehořký, a protož krev jeho na něj se vztáhne, a potupu svou vrátí jemu Pán jeho.

← Ozeáš 11   Ozeáš 13 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 195


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 367, 414, 1186, 1232, 1462, 2588, 3304, ...

Apocalypse Revealed 503, 585

O Písmu svatém 79

Nebe a peklo 365

Pravé křesťanství 247, 322


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 24, 236, 373, 375, 419, 624, 654, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 9, 54, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 25:26, 28:2, 29:20, 32:25, 35:9, 49:18

Exodus 3:15, 20:2

Leviticus 23:42

Numeri 12:6

Deuteronomium 18:15, 18, 26:5

2. Královská 17:4, 13, 18, 20, 23

2. Paralipomenon 21:11

Jób 15:2

Žalmy 49:7, 78:36

Přísloví 11:1, 30:12

Kazatel 5:15

Izajáš 30:6, 56:1

Jeremiáše 2:9, 5:27

Ezechiel 7:3, 8, 17:2

Ozeáš 4:1, 9, 15, 6:8, 7:1, 11, 8:9, 10, 11:9, 13:4, 14:2

Jóel 2:12

Ámos 4, 4:13, 8:5

Micheáš 6:2

Zacharjáš 7:9, 11:5

Zjevení Janovo 3:17

Word/Phrase Explanations

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bethel
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Inspirational Quotation - Observe Mercy and Justice
Small poster illustrating a quotation from the Word.
Picture | Ages over 12


Translate: