Ezechiel 48

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 47   Daniel 1 →

1 Tato jsou pak jména pokolení: V končinách na půlnoční stranu podlé cesty Chetlon, kudyž se vchází do Emat, Azar Enan, ku pomezí Damašskému na půlnoční stranu, podlé Emat, od východní strany až do západní, osadí se pokolení jedno, totiž Dan,

2 A při pomezí Dan, od strany východní až k straně západní jedno, totiž Asser,

3 A při pomezí Asser, od strany východní až do strany západní jedno, totiž Neftalím,

4 A při pomezí Neftalím, od strany východní až do strany západní jedno, totiž Manasses,

5 A při pomezí Manasses, od strany východní až do strany západní jedno, totiž Efraim,

6 A při pomezí Efraim, od strany východní až k straně západní jedno, totiž Ruben,

7 A při pomezí Ruben, od strany východní až k straně západní jedno, totiž Juda.

8 A při pomezí Juda, od strany východní až k straně západní bude obět, kterouž obětovati budete, pětmecítma tisíc loket zšíří, zdélí pak zaroveň s jedním z jiných dílů, od strany východní až k straně západní, a bude svatyně u prostřed něho.

9 Ta obět, kterouž obětovati máte Hospodinu, bude zdélí pětmecítma tisíc loket, zšíří pak deset tisíc.

10 Těmto pak se dostane ta obět svatá,totiž kněžím, na půlnoci pětmecítma tisíc loket, k západu pak zšíří desíti tisíc, a na východ zšíří desíti tisíc, na poledne též zdélí pětmecítma tisíc, a bude svatyně Hospodinova u prostřed něho,

11 Kněžím, posvěcenému každému z synů Sádochových, kteříž drží stráž mou, kteříž nebloudili, když bloudili synové Izraelští, jako bloudili Levítové.

12 I bude díl jejich obětovaný z oběti té země, věc nejsvětější při pomezí Levítů.

13 Levítů pak díl bude naproti pomezí kněžskému, pětmecítma tisíc loket zdélí, a zšíří deset tisíc; každá dlouhost pětmecítma tisíc, a širokost deset tisíc.

14 A nebudou ho uprodávati, ani směňovati, ani přenášeti prvotin země, proto že jest posvěcená Hospodinu.

15 Pět pak tisíc loket pozůstalých na šíř, proti těm pětmecítma tisícům, bude místo obecné, pro město k bydlení a k předměstí, i bude město u prostřed něho.

16 Tyto pak jsou míry jeho: Strana půlnoční na čtyři tisíce a pět set loket, též strana polední na čtyři tisíce a pět set, od strany též východní čtyři tisíce a pět set, takž strana západní na čtyři tisíce a pět set.

17 Bude i předměstí při městě k půlnoci na dvě stě a padesáte loket, a ku poledni na dvě stě a padesáte, takž na východ na dvě stě a padesáte, též k západu na dvě stě a padesáte.

18 Ostatek pak na dél, naproti oběti svaté, deset tisíc loket k východu, a deset tisíc k západu; a z toho, což bude naproti té oběti svaté, budou míti důchody ku pokrmu služebníci města.

19 A ti služebníci města sloužiti budou Izraelovi ze všech pokolení Izraelských.

20 Všecku tuto oběť, pětmecítma tisíc loket, podlé těch pětmecítma tisíc, čtverhranou obětovati budete v obět svatou k vládařství městu.

21 Což pak pozůstane, knížeti, s obou stran oběti svaté a vládařství města, před těmi pětmecítma tisíci loket oběti, až ku pomezí východnímu, a od západu proti týmž pětmecítma tisíc loket, podlé pomezí západního naproti těm dílům, knížeti bude. A to bude obět svatá, a svatyně domu u prostřed něho.

22 Od vládařství pak Levítů a od vládařství města, u prostřed toho, což jest knížecího, mezi pomezím Judovým a mezi pomezím Beniaminovým, knížecí bude.

23 Ostatní pak pokolení, od strany východní až k straně západní, osadí se pokolení jedno, totiž Beniamin.

24 A při pomezí Beniamin, od strany východní až k straně západní jedno, totiž Simeon,

25 A při pomezí Simeon, od strany východní až k straně západní jedno, totiž Izachar,

26 A při pomezí Izachar, od strany východní až k straně západní jedno, totiž Zabulon,

27 A při pomezí Zabulon, od strany východní až k straně západní jedno, totiž Gád.

28 A při pomezí Gád, k straně polední na poledne, tu bude pomezí od Támar až k vodám sváru v Kádes, ku potoku při moři velikém.

29 Toť jest ta země, kterouž ujmete hned od potoka, po pokoleních Izraelských, a ti dílové jejich, praví Panovník Hospodin.

30 Tato pak jsou vymezení města: Od strany půlnoční čtyř tisíc a pět set loket míra.

31 Brány pak města podlé jmen pokolení Izraelských, brány tři na půlnoci, brána Rubenova jedna, brána Judova jedna, brána Léví jedna.

32 A od strany východní čtyř tisíc a pět set, a brány tři, totiž brána Jozefova jedna, brána Beniaminova jedna, brána Danova jedna.

33 Též od strany polední čtyř tisíc a pět set loket míra, a brány tři, brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zabulonova jedna.

34 Od strany západní čtyř tisíc a pět set, brány jejich tři, brána Gádova jedna, brána Asserova jedna, brána Neftalímova jedna.

35 Okolek osmnácti tisíc loket, jméno pak města od dnešního dne bude: Hospodin tam přebývá.

← Ezechiel 47   Daniel 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 402, 6283, 9338, 9487, 9659, 10253

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 36, 191, 349, 945

Conjugial Love 26

O Pánu 52

Nebe a peklo 171, 197

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 171


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 1678, 1715, 2788, 2851, 3708, 3858, 3862, ...

Apocalypse Revealed 342, 904

Božská Prozřetelnost 134

O Písmu svatém 79

Pravé křesťanství 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 208, 223, 417, 422, 433, 435, ...

Scriptural Confirmations 4, 53

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 35:22, 23

Exodus 23:19

Leviticus 25:34

Numeri 23:21

Jozue 13:23, 24, 31, 15:12, 16:8, 9, 17:5, 6, 18:10, 11, 19:1, 10, 17, 31, 39, 48

1. Paralipomenon 23:25

Žalmy 46:6, 87:3

Izajáš 12:6

Ezechiel 35:10, 37:26, 28, 44:15, 45:1, 47:13, 15, 19, 21, 22, 48:30, 31

Zacharjáš 8:3

Zjevení Janovo 21:3, 12, 13, 16, 17, 22:3

Word/Phrase Explanations

Neftalím
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

tisíc
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

padesáte
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Beniamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

Simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

Gád
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...


Translate: