Ezechiel 37

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 36   Ezechiel 38 →

1 Byla nade mnou ruka Hospodinova, a vyvedl mne Hospodin v duchu, a postavil mne u prostřed údolí, kteréž bylo plné kostí.

2 I provedl mne skrze ně vůkol a vůkol, a aj, bylo jich velmi mnoho v tom údolí, a aj, byly velmi suché.

3 I řekl mi: Synu člověčí, mohly-li by ožiti kosti tyto? I řekl jsem: Panovníče Hospodine, ty víš.

4 V tom řekl mi: Prorokuj o těch kostech a rci jim: Kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo.

5 Toto praví Panovník Hospodin kostem těmto: Aj, já uvedu do vás ducha, abyste ožily.

6 A dám na vás žily, a učiním, že zroste na vás maso, a otáhnu vás koží; dám, pravím, do vás ducha, abyste ožily, i zvíte, že já jsem Hospodin.

7 Tedy prorokoval jsem tak, jakž mi rozkázáno bylo. I stal se zvuk, když jsem já prorokoval, a aj, hřmot, když se přibližovaly kosti jedna k druhé.

8 I viděl jsem, a aj, žily a maso na nich se ukázalo, i koží potaženy byly po vrchu, ale ducha žádného nebylo v nich.

9 I řekl mi: Prorokuj k duchu, prorokuj, synu člověčí, a rci duchu: Takto praví Panovník Hospodin: Ode čtyř větrů přiď, duchu, a věj na tyto zmordované, ať oživou.

10 Tedy prorokoval jsem, jakž mi rozkázal. I všel do nich duch, a ožili, a postavili se na nohách svých, zástup velmi veliký.

11 I řekl mi: Synu člověčí, kosti tyto jsou všecken dům Izraelský. Aj, říkají: Uschly kosti naše, a zhynula čáka naše, jižť jest po nás.

12 Protož prorokuj a rci jim: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já otevru hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj, a uvedu vás do země Izraelské.

13 I zvíte, že já jsem Hospodin, když otevru hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj.

14 A dám Ducha svého do vás, abyste ožili, a osadím vás v zemi vaší, i zvíte, že já Hospodin mluvím i činím, dí Hospodin.

15 Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

16 Ty pak synu člověčí, vezmi sobě dřevo jedno, a napiš na něm: Judovi, a synům Izraelským, tovaryšům jeho. Zatím vezma dřevo druhé, napiš na něm: Jozefovi dřevo Efraimovo, a všechněm synům Izraelským, tovaryšům jeho.

17 I spojž je sobě jedno k druhému v jedno dřevo, aby byla jako jedno v ruce tvé.

18 A když mluviti budou k tobě synové lidu tvého, řkouce: Což nám neoznámíš, co ty věci znamenají:

19 Mluv k nim: Takto praví panovník Hospodin: Aj, já vezmu dřevo Jozefovo, kteréž jest v ruce Efraimově, a pokolení Izraelských, tovaryšů jeho, a přiložím je s ním k dřevu Judovu, a učiním je dřevem jedním, i budou jedno v ruce mé.

20 A když budou ta dřeva, na kterýchž jsi psal, v ruce tvé před očima jejich,

21 Tedy mluv k nim: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já vezmu syny Izraelské z prostřed národů těch, kamž odešli, a shromáždě je odevšad, uvedu je do země jejich.

22 A učiním je, aby byli národem jedním v té zemi na horách Izraelských, a král jeden bude nad nimi nade všemi králem. A nebudou více dva národové, aniž se již více děliti budou na dvoje království.

23 Aniž se budou poškvrňovati více ukydanými bohy svými, a ohavnostmi svými, ani jakými přestoupeními svými, i vysvobodím je ze všech obydlí jejich, v nichž hřešili, a očistím je. I budou mým lidem, a já budu jejich Bohem.

24 A služebník můj David bude králem nad nimi, a pastýře jednoho všickni míti budou, aby v soudech mých chodili, a ustanovení mých ostříhali, i činili je.

25 I budou bydliti v té zemi, kterouž jsem byl dal služebníku svému Jákobovi, v níž bydlili otcové vaši. Budou, pravím, v ní bydliti oni i synové jejich, i synové synů jejich až na věky, a David služebník můj knížetem jejich bude na věky.

26 Nadto učiním s nimi smlouvu pokoje; smlouva věčná bude s nimi. A rozsadím je, i rozmnožím je, a postavím svatyni svou u prostřed nich na věky.

27 Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou lidem mým.

28 I zvědí národové, že jsem já Hospodin, jenž posvěcuji Izraele, když bude svatyně má u prostřed nich na věky.

← Ezechiel 36   Ezechiel 38 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 160


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 149, 666, 1038, 1292, 1888, 2547, 2916, ...

Apocalypse Revealed 3, 306, 343, 350, 510, 664, 774, ...

Božská Láska a Moudrost 383

O Pánu 28, 43, 47

O Písmu svatém 79

Pravé křesťanství 310, 534, 594, 844


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 19, 183, 205, 222, 365, 409, 418, ...

Scriptural Confirmations 2, 4, 14, 22, 53, 89

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Spiritual Topics:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 2:7, 9:16, 48:4

Exodus 15:17, 25:8

Leviticus 26:11

Deuteronomium 6:1

2. Samuelova 7:13, 16

1 Královská 12:19

2. Paralipomenon 11:12

Jób 17:15

Žalmy 31:23, 88:5, 11, 104:30

Izajáš 11:11, 13, 26:19, 32:15, 60:21

Jeremiáše 3:18, 16:15, 23:3, 31:16, 17, 31, 32:39

Pláč Jeremjášův 3:18

Ezechiel 8:1, 11:18, 20, 24, 16:60, 17:24, 20:12, 24:19, 28:25, 34:13, 23, 24, 25, 36:10, 24, 25, 27, 28, 29, 39:28, 43:7, 9, 48:35

Ozeáš 3:5, 13:14

Jóel 3:5

Ámos 9:15

Micheáš 5:2

Sofonjáš 3:15, 20

Zacharjáš 11:14

Matouš 27:52

Jan 17:17

Skutky apoštolů 1:6, 26:8

2. list Korintským 6:16

Židům 8:10, 13:20

Zjevení Janovo 1:10, 7:1, 11:11, 21:3

Word/Phrase Explanations

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

David
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Dry Bones
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 New Beginnings
Worship Talk | Ages over 18

 The Valley of Dry Bones
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: