Ezechiel 25

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 24   Ezechiel 26 →

1 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, obrať tvář svou proti synům Ammon, a prorokuj proti nim.

3 A rci synům Ammon: Slyšte slovo Panovníka Hospodina: Takto praví Panovník Hospodin: Proto že jsi nad svatyní mou, když poškvrněna byla, říkal: To dobře to, a nad zemí Izraelskou, když zpuštěna byla, a nad domem Judským, když šel v zajetí,

4 Protož aj, já dám tě národům východním za dědictví, i vzdělají sobě hrady v tobě, a vystavějí v tobě příbytky své. Tiť budou jísti ovoce tvé, a ti budou píti mléko tvé.

5 A dám Rabbu za obydlé velbloudům, a města synů Ammon za odpočivadlo stádům, i zvíte, že já jsem Hospodin.

6 Nebo takto praví Panovník Hospodin: Proto že jsi tleskal rukou, a dupal nohou, a veselil se srdečně, že jsi všelijak loupil zemi Izraelskou,

7 Protož aj, já vztáhnu ruku svou na tebe, a vydám tě v loupež národům, a vypléním tě z lidí, a vyhubím tě z zemí, i zahladím tě. Tu zvíš, že já jsem Hospodin.

8 Takto praví Panovník Hospodin: Z té příčiny, že říkal Moáb a Seir: Hle, podobný jest všechněm jiným národům dům Judský,

9 Protož aj, já otevru bok Moábských, (hned od Arim, od měst jejich na pomezí jejich, rozkošnou zemi Betjesimotských, Balmeonských i Kariataimských),

10 Národům východním s zemí synů Ammon; nebo jsem ji dal v dědictví, tak aby nebylo zpomínáno na syny Ammon mezi národy.

11 A tak i nad Moábem soudy vykonám, i zvědí, že já jsem Hospodin.

12 Takto praví Panovník Hospodin: Proto že Idumejští nenáležitě se vymstívajíce, ukrutně se měli k domu Judskému, a tak uvodili na se vinu velikou, vymstívajíce se na nich,

13 Protož takto dí Panovník Hospodin: I na Idumea vztáhnu ruku svou, a vypléním z něho lidi i hovada, a obrátím jej v pustinu. Hned od Teman až do Dedan mečem padati budou.

14 A tak uvedu pomstu svou na Idumejské skrze ruku lidu mého Izraelského, a naloží s Idumejskými podlé hněvu mého a podlé prchlivosti mé, i poznají pomstu mou, praví Panovník Hospodin.

15 Takto praví Panovník Hospodin: Proto že se Filistinští ukrutně měli z příčiny pomsty, nenáležitě se vymstívajíce, loupíce zlostně, a zhoubu uvodíce z nenávisti starodávní,

16 Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, já vztáhnu ruku svou na Filistinské, a vypléním Ceretejské, a zkazím ostatek přístavu mořského.

17 A tak vykonám při nich pomsty veliké káraními zůřivými, a zvědí, že já jsem Hospodin, když uvedu pomstu svou na ně.

← Ezechiel 24   Ezechiel 26 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 148


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 1197, 2468, 3762, 4240, 7523, 7673, 9340

Apocalypse Revealed 567

O Pánu 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 650, 799, 817

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Numeri 33:49

Deuteronomium 32:41, 43

Jozue 13:17, 20

Soudců 6:3

1. Samuelova 30:14

2. Samuelova 12:26

2. Paralipomenon 28:17, 18, 32:19

Žalmy 35:21, 83:5, 137:7

Přísloví 17:5

Izajáš 11:14, 14:28, 15:1, 17:2, 21:11, 34:5, 63:4

Jeremiáše 12:14, 25:21, 47:1, 48:1, 49:1, 7, 51:36

Pláč Jeremjášův 1:7

Ezechiel 21:25, 25:4, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 26:2, 27:15, 20, 32:29, 35:1, 15, 36:5

Ámos 1:6, 11, 13, 2:1

Abdijáš 1:1

Sofonjáš 2:4, 6, 8

Zacharjáš 9:5

Malachiáš 1:3, 4

Zjevení Janovo 6:10

Word/Phrase Explanations

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

Filistinští
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...


Translate: