Ezechiel 2

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 1   Ezechiel 3 →

1 Kterýž řekl ke mně: Synu člověčí, postav se na nohy své, ať mluvím s tebou.

2 I vstoupil do mne duch, když promluvil ke mně, a postavil mne na nohy mé, a slyšel jsem, an mluví ke mně.

3 Kterýž řekl mi: Synu člověčí, já tě posílám k synům Izraelským, k národům zpurným, kteříž zpurně se postavovali proti mně; oni i otcové jejich zpronevěřovali se mi, až právě do tohoto dne.

4 K těch, pravím, synům nestydaté tváři a zatvrdilého srdce já posílám tě, a díš k nim: Takto praví Panovník Hospodin,

5 Již oni slyšte neb nechte: Že dům zpurný jsou. Ať vědí, že prorok byl u prostřed nich.

6 Ty pak synu člověčí, neboj se jich, aniž se boj slov jejich, že zpurní a jako trní jsou proti tobě, a že mezi štíry bydlíš. Slov jejich neboj se, a tváři jejich se nestrachuj, proto že dům zpurný jsou.

7 Ale mluv slova má k nim, již oni slyšte neb nechte: Že zpurní jsou.

8 Ty pak synu člověčí, slyš, co já pravím tobě: Nebuď zpurný jako ten dům zpurný. Otevři ústa svá, a sněz, co já tobě dám.

9 I viděl jsem, a aj, ruka vztažena byla ke mně, a aj, v ní svinutá kniha.

10 Kteroužto rozvinul přede mnou, a byla popsaná s předu i z zadu, a bylo v ní psáno naříkání, kvílení a běda.

← Ezechiel 1   Ezechiel 3 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 125


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 9807

Apocalypse Revealed 256, 425, 482, 510

O Pánu 28

Nebe a peklo 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 77, 222, 299, 412, 544, 619, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Nine Questions 1

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 6:29

2. Samuelova 23:6

2. Královská 5:8, 17:14, 15

Žalmy 105:28

Izajáš 8:11, 30:1, 48:4

Jeremiáše 1:8, 3:25, 6:28, 44:20

Ezechiel 3:4, 7, 9, 11, 24, 26, 27, 8:3, 11:5, 17:12, 24:3, 33:33, 44:6

Daniel 8:17, 18

Ámos 7:15

Jonáš 1:3

Micheáš 7:4

Zacharjáš 5:3

Malachiáš 3:7

Skutky apoštolů 14:10, 22:9, 26:16

Zjevení Janovo 5:1, 10:2, 9


Translate: