Ezechiel 13

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 12   Ezechiel 14 →

1 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, prorokuj proti prorokům Izraelským, kteříž prorokují, a rci prorokujícím z srdce svého: Slyšte slovo Hospodinovo:

3 Takto praví Panovník Hospodin: Běda prorokům bláznivým, kteříž následují ducha svého, ješto však nic neviděli.

4 Podobni jsou liškám na pustinách proroci tvoji, Izraeli.

5 Nevstupujete k mezerám, aniž děláte hradby okolo domu Izraelského, aby ostáti mohl v boji v den Hospodinův.

6 Vídají marnost a hádání lživé. Říkají: Praví Hospodin, ješto jich neposlal Hospodin, a troštují lidi, aby jen utvrdili slovo své.

7 Zdaliž vidění marného nevídáte, a hádání lživého nevypravujete? A říkáte: Praví Hospodin, ješto jsem já nemluvil.

8 Pročež takto praví Panovník Hospodin: Proto že mluvíte marnost, a vídáte lež, protož aj, já jsem proti vám, praví Panovník Hospodin.

9 Nebo bude ruka má proti prorokům, kteříž vídají marnost a hádají lež. V losu lidu mého nebudou, a v popisu domu Izraelského nebudou zapsáni, aniž do země Izraelské vejdou. I zvíte, že já jsem Panovník Hospodin,

10 Proto, proto že v blud uvedli lid můj, říkajíce: Pokoj, ješto nebylo žádného pokoje. Jeden zajisté ustavěl stěnu hliněnou, a jiní obmítali ji vápnem ničemným.

11 Rciž těm, kteříž obmítají vápnem ničemným: I však to padne. Přijde příval rozvodnilý, a vy, kamenové krupobití velikého, spadnete, a vítr bouřlivý roztrhne ji.

12 A aj, když padne ta stěna, zdaliž vám nebude řečeno: Kdež jest to obmítání, jímž jste obmítali?

13 Protož takto praví Panovník Hospodin: Roztrhnu ji, pravím, větrem bouřlivým v prchlivosti své, a příval rozvodnilý v hněvě mém přijde, a kamení krupobití velikého v prchlivosti mé k vyhlazení jí.

14 Nebo rozbořím stěnu tu, kterouž jste obmetali vápnem ničemným, a porazím ji na zem, tak že odkryt bude grunt její. I padne, a zkaženi budete u prostřed ní, a zvíte, že já jsem Hospodin.

15 A tak vykonaje prchlivost svou na té stěně, a na těch, kteříž ji obmítají vápnem ničemným, dím vám: Není více té stěny, není ani těch, kteříž ji obmítali,

16 Totiž proroků Izraelských, kteříž prorokují Jeruzalému, a ohlašují jemu vidění pokoje, ješto není žádného pokoje, praví Panovník Hospodin.

17 Ty pak, synu člověčí, obrať tvář svou k dcerám lidu svého, kteréž prorokují z srdce svého, a prorokuj i proti nim.

18 A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Běda těm, kteréž šijí polštáříky pod všeliké lokty rukou lidu mého, a dělají kukly na hlavu všeliké postavy, aby lovily duše. Zdaliž loviti máte duše lidu mého, abyste se živiti mohly?

19 Nebo zlehčujete mne u lidu mého pro hrst ječmene a pro kus chleba, umrtvujíce duše, kteréž neumrou, a obživujíce duše, kteréž živy nebudou, lhouce lidu mému, kteříž poslouchají lži.

20 Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, já dám se v polštáříky vaše, jimiž vy lovíte tam duše, abyste je oklamaly. Nebo strhnu je s ramenou vašich, a propustím duše, duše, kteréž vy lovíte, abyste je oklamaly.

21 I strhnu kukly vaše, a vytrhnu lid svůj z ruky vaší, tak abyste jich nemohly více loviti, i zvíte, že já jsem Hospodin;

22 Proto že kormoutíte srdce spravedlivého lžmi, ješto jsem já ho nekormoutil, a posilujete rukou bezbožného, aby se neodvrátil od zlé cesty své, obživujíce jej.

23 Protož nebudete vídati marnosti, a s hádáním nebudete se obírati více; nebo vytrhnu lid svůj z ruky vaší, i zvíte, že já jsem Hospodin.

← Ezechiel 12   Ezechiel 14 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 2534

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 136


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 304, 739, 1178, 1664, 2445, 2921, 3024, ...

Apocalypse Revealed 48, 208, 343, 399, 496, 500, 704, ...

O Pánu 4, 28, 48

Pravé křesťanství 156, 322, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 183, 186, 237, 365, 419, 503, 531, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 58

Spiritual Experiences 245

Scriptural Confirmations 4, 19, 52, 99

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

1 Královská 22:12, 15

Nehejháš 6:12

Jób 38:23

Žalmy 87:6, 95:11, 101:7

Přísloví 17:15, 28:21

Izajáš 5:20, 28:17, 18, 30:13

Jeremiáše 5:31, 6:14, 14:14, 15, 23:9, 14, 19, 28:1, 15

Pláč Jeremjášův 2:1, 3, 4, 14, 5:18

Ezechiel 12:24, 13:2, 17, 14:9, 20:38, 22:27, 28, 30, 34:10

Ozeáš 4:5

Micheáš 1:6, 3:5, 6

Sofonjáš 2:3

Zacharjáš 10:2

Matouš 7:27, 24:5

2. list Petrův 2:14

Zjevení Janovo 6:17

Word/Phrase Explanations

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...


Translate: