Ezechiel 10

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 9   Ezechiel 11 →

1 I viděl jsem, a aj, na obloze, kteráž byla nad hlavou cherubínů, jako kámen zafirový na pohledění, jako podobenství trůnu se ukázalo nad nimi.

2 Tedy promluviv k muži tomu oděnému rouchem lněným, řekl: Vejdi do prostřed kol pod cherubíny, a naplň hrsti své uhlím řeřavým z prostředku cherubínů, a roztrus po městě. Kterýžto všel před očima mýma.

3 (Cherubínové pak stáli po pravé straně domu, když vcházel muž ten, a oblak hustý naplnil síň vnitřní.

4 Nebo když se byla zdvihla sláva Hospodinova s cherubínů k prahu domu, tedy naplněn byl dům tím hustým oblakem, a síň naplněna byla bleskem slávy Hospodinovy.

5 Zvuk také křídel cherubínů slyšán byl až k té síni zevnitřní jako hlas Boha silného, všemohoucího, když mluví.)

6 I stalo se, když přikázal muži tomu oděnému rouchem lněným, řka: Vezmi ohně z prostředku kol, z prostředku cherubínů, že všel a postavil se podlé kol.

7 Tedy vztáhl cherubín jeden ruku svou z prostředku cherubínů k ohni tomu, kterýž byl u prostřed cherubínů, a vzav, dal do hrsti toho oděného rouchem lněným. Kterýžto vzal a vyšel.

8 Nebo ukazovalo se na cherubíních podobenství ruky lidské pod křídly jejich.

9 I viděl jsem, a aj, čtyři kola podlé cherubínů, jedno kolo podlé jednoho každého cherubína, podobenství pak kol jako barva kamene tarsis.

10 A na pohledění měla podobnost jednostejnou ta kola, jako by bylo kolo u prostřed kola.

11 Když chodili, na čtyři strany jejich chodili. Neuchylovali se, když šli, ale k tomu místu, kamž se obracel vůdce, za ním šli. Neuchylovali se, když šli.

12 Všecko také tělo jejich i hřbetové jejich, i ruce jejich, i křídla jejich, též i kola plná byla očí vůkol jich samých čtyř i kol jejich.

13 Kola pak ta nazval okršlkem, jakž slyšely uši mé.

14 Čtyři tváři mělo každé. Tvář první tvář cherubínová, tvář pak druhá tvář člověčí, a třetí tvář lvová, čtvrtá pak tvář orličí.

15 I zdvihli se cherubínové. To jsou ta zvířata, kteráž jsem viděl u řeky Chebar.

16 Když pak šli cherubínové, šla i kola podlé nich, a když vznášeli cherubínové křídla svá, aby se pozdvihli od země, neuchylovala se také kola od nich.

17 Když stáli oni, stála, a když se vyzdvihovali, vyzdvihovala se s nimi; nebo duch zvířat byl v nich.

18 I odešla sláva Hospodinova od prahu domu, a stála nad cherubíny,

19 Hned jakž pozdvihli cherubínové křídel svých a vznesli se od země, před očima mýma odcházejíce, a kola naproti nim, a stála u vrat brány domu Hospodinova východní, a sláva Boha Izraelského svrchu nad nimi.

20 To jsou ta zvířata, kteráž jsem viděl pod Bohem Izraelským u řeky Chebar, a poznal jsem, že cherubínové byli.

21 Po čtyřech tvářích měl jeden každý, a po čtyřech křídlích jeden každý; podobenství také rukou lidských pod křídly jejich.

22 Podobenství pak tváří jejich bylo jako tváří, kteréž jsem byl viděl u řeky Chebar, oblíčej jejich i oni sami. Jeden každý přímo k své straně chodil.

← Ezechiel 9   Ezechiel 11 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 9457, 9509

Apocalypse Revealed 36, 322, 945

Conjugial Love 26

O Pánu 52

O Písmu svatém 97

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 133


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 308, 908, 1992, 2921, 3901, 5313, 5922, ...

Apocalypse Revealed 14, 48, 239, 240, 245, 332, 487, ...

Božská Prozřetelnost 134

O Pánu 39

Pravé křesťanství 93, 157, 260


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 152, 179, 208, 220, 253, 277, ...

Spiritual Experiences 255

Marriage 93

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 25:18

1 Královská 7:30, 8:10, 11

2. Královská 25:9

Žalmy 18:11, 99:1

Ezechiel 1:1, 8:6, 9:2, 3, 11:1, 28:14, 43:1, 3, 5, 44:4

Zjevení Janovo 4:2, 7, 8, 8:5

Word/Phrase Explanations

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

oblak
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

cherubín
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...

kola
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...


Translate: