Daniel 8

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Daniel 7   Daniel 9 →

1 Léta třetího kralování Balsazara krále ukázalo mi se vidění, mně Danielovi po onom, kteréž se mi ukázalo na počátku.

2 I viděl jsem u vidění, (tehdáž pak, když jsem viděl, byl jsem v Susan, na hradě, kterýž jest v krajině Elam), viděl jsem, pravím, byv u potoka Ulai.

3 A pozdvih očí svých, viděl jsem, a aj, u toho potoka stál skopec jeden, kterýž měl dva rohy. A ti dva rohové byli vysocí, a však jeden vyšší než druhý, ale ten vyšší zrostl posléze.

4 Viděl jsem skopce toho, an trkal k západu, půlnoci a poledni, jemuž žádná šelma odolati nemohla, aniž kdo co mohl vytrhnouti z moci jeho; pročež činil podlé vůle své, a to věci veliké.

5 A když jsem to rozvažoval, aj, kozel přicházel od západu na svrchek vší země, a žádný se ho nedotýkal na zemi, a ten kozel měl roh znamenitý mezi očima svýma.

6 A přišel až k tomu skopci majícímu dva rohy, kteréhož jsem byl viděl stojícího u potoka, a přiběhl k němu v prchlivosti síly své.

7 Viděl jsem také, an dotřel na toho skopce, a rozlítiv se proti němu, udeřil jej, tak že zlámal oba rohy jeho, a nebylo síly v skopci k odpírání jemu. A poraziv ho na zemi, pošlapal jej, aniž byl, kdo by vytrhl skopce z moci jeho.

8 Kozel pak velikým učiněn jest velmi. A když se ssilil, zlámal se roh ten veliký, i zrostli znamenití čtyři místo něho, na čtyři strany světa.

9 Z těch pak jednoho vyšel roh jeden maličký, a zrostl velmi ku poledni a východu, a k zemi Judské.

10 A zpjal se až k vojsku nebeskému, a svrhl na zemi některé z vojska toho i z hvězd, a pošlapal je.

11 Anobrž až k vojska toho knížeti zpjal se, nebo od něho zastavena byla ustavičná obět, a zavržen příbytek svatyně Boží,

12 Tak že vojsko to vydáno v převrácenost proti ustavičné oběti, a povrhlo pravdu na zemi, a což činilo, šťastně mu se dařilo.

13 Tedy slyšel jsem jednoho svatého mluvícího, a řekl ten svatý tomu, kterýž tajné věci v počtu maje, mluví: Dokudž toto vidění o oběti ustavičné, a převrácenost na zpuštění přivodící trvati bude, a svaté služby vydávány budou i vojsko v pošlapání?

14 A řekli mi: Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter, a přijdou k obnovení svému svaté služby.

15 Stalo se pak, že když jsem já Daniel hleděl na to vidění, a ptal jsem se na rozum jeho, aj, postavil se podlé mne na pohledění jako muž.

16 Slyšel jsem také hlas lidský mezi Ulaiem, kterýžto zavolav, řekl: Gabrieli, vylož tomuto vidění to.

17 I přišel ke mně, kdež jsem stál, a když přišel, zhrozil jsem se, a padl jsem na tvář svou. I řekl ke mně: Pozoruj, synu člověčí; nebo v času uloženém vidění toto se naplní.

18 Když pak on mluvil se mnou, usnul jsem tvrdě, leže tváří svou na zemi. I dotekl se mne, a postavil mne tu, kdež jsem byl stál,

19 A řekl: Aj, já oznámím tobě to, což se díti bude až do vykonání hněvu toho; nebo v uloženém času konec bude.

20 Skopec ten, kteréhož jsi viděl, an měl dva rohy, jsou králové Médský a Perský.

21 Kozel pak ten chlupatý jest král Řecký, a roh ten veliký, kterýž jest mezi očima jeho, jest král první.

22 Že pak zlámán jest, a povstali čtyři místo něho, čtvero království z svého národu povstane, ale ne s takovou silou.

23 Při dokonání pak království jejich, když na vrch vzejdou nešlechetníci, povstane král nestydatý a chytrý.

24 Jehož síla zmocní se, ačkoli ne jeho silou, tak že ku podivení hubiti bude, a šťastně se mu povede, až i vše vykoná; nebo hubiti bude silné i lid svatý.

25 A obmyslností svou šťastně svede lest v předsevzetí svém, a v srdci svém zvelebí sebe, a v čas pokoje zhubí mnohé; nadto i proti knížeti knížat se postaví, a však bez rukou potřín bude.

26 Vidění pak to večerní a jitřní, o němž povědíno, jest jistá pravda; pročež ty zavři to vidění, nebo jest mnohých dnů.

27 Tedy já Daniel zchuravěl jsem, a nemocen jsem byl několik dnů. Potom povstav, konal jsem povinnost od krále poručenou, byv předěšen nad tím viděním, čehož však žádný na mně neseznal.

← Daniel 7   Daniel 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 411, 1664, 2832, 10042, 10455

De Verbo (The Word) 5

O víře 63

Nebe a peklo 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 179

Pravé křesťanství 851

Scriptural Confirmations 4, 38


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 22, 1458, 1808, 2333, 2405, 2495, 2547, ...

Apocalypse Revealed 34, 36, 51, 151, 270, 447, 541, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 83, 85

Conjugial Love 26

Božská Prozřetelnost 134

O Pánu 4, 28, 52

O víře 61, 65, 66, 67

The Last Judgment (Continuation) 13

Pravé křesťanství 157, 537, 764


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 50, 63, 72, 179, 316, 412, 418, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

De Verbo (The Word) 15

Last Judgment (Posthumous) 220

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

Numeri 28:3

Jozue 5:14

Nehejháš 1:1

Ester 2

Jób 34:20

Žalmy 37:35

Izajáš 14:13, 21:2, 45:1, 2

Pláč Jeremjášův 4:6

Ezechiel 1:28, 2:1, 2, 20:6

Daniel 2:39, 4:10, 5:23, 28, 7:1, 5, 6, 7, 8, 21, 25, 28, 9:21, 10:8, 9, 14, 11:2, 3, 4, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 36, 45, 12:4, 6, 11

Abakuk 2:3

Zacharjáš 1:9, 4:1, 9:13

Lukáš 1:19

Zjevení Janovo 1, 17, 10:4, 12:4, 13:5, 17:14

Word/Phrase Explanations

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, (Jer. 49:34), signifies the falsification of doctrine....

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

tisíc
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...


Translate: