Ámos 8

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ámos 7   Ámos 9 →

1 Také mi ukázal Panovník Hospodin, a aj, byl koš ovoce letního.

2 A řekl: Co ty vidíš, Amose? I řekl jsem: Koš ovoce letního. Opět mi řekl Hospodin: Přišeltě konec lidu mému Izraelskému, nebuduť již více promíjeti jemu.

3 Pročež kvíliti budou zpěvové chrámoví v ten den, praví Panovník Hospodin. Množství mrtvých, mlče, namece na všelijaké místo.

4 Slyštež to vy, kteříž sehlcujete chudého, abyste vyhladili nuzné z země,

5 Říkajíce: Skoro-liž pomine novměsíce, abychom prodávali obilé, a sobota, abychom otevřeli obilnice, abychom ujímali efi, a přivětšovali váhy, a faleš provodili vážkami falešnými,

6 Kupujíce za peníze nuzné, a chudého za pár střevíců, nadto abychom plevy obilné prodávali?

7 Přisáhl Hospodin skrze důstojnost Jákobovu: Žeť se nezapomenu na věky na všecky skutky jejich.

8 Nad tím-liž by se netřásla i země, a nekvílil by každý, kdož přebývá na ní? Proto-liž by neměla vystoupiti všecka jako potok, a zachvácena i zatopena býti jako potokem Egyptským?

9 Anobrž stane se v ten den, praví Panovník Hospodin, učiním, že slunce zajde o poledni, a uvedu tmy na zemi v jasný den.

10 A proměním svátky vaše v kvílení, a všecky zpěvy vaše v naříkání, a způsobím to, že bude na každých bedrách žíně, a na každé hlavě lysina, a bude v zemi této kvílení jako nad jednorozeným, a poslední věci její jako den hořkosti.

11 Aj, dnové jdou, dí Panovník Hospodin, že pošli hlad na zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových,

12 Tak že toulati se budou od moře až k moři, a od půlnoci až na východ běhati, hledajíce slova Hospodinova, však nenajdou.

13 V ten čas umdlévati budou panny krásné, ano i mládenci tou žízní,

14 Kteříž přisahají skrze ohavnost Samařskou, a říkají: Živť jest Bůh tvůj, ó Dan, a živa jest cesta Bersabé. I padnou, a nepovstanou více.

← Ámos 7   Ámos 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 208


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 1460, 2165, 2723, 2842, 3021, 3081, 3693, ...

Apocalypse Revealed 47, 50, 53, 166, 209, 323, 476, ...

O Pánu 4

O Písmu svatém 35

Pravé křesťanství 689, 707


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 66, 71, 195, 238, 373, 386, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 6:13

Deuteronomium 25:15

1 Královská 12:29

Nehejháš 13:15, 18

Jób 30:31

Žalmy 10:7, 47:5

Přísloví 1:28, 20:23, 24:16

Izajáš 13:10, 15:2, 22:14

Jeremiáše 1:11, 12, 13, 6:26, 13:16, 15:9, 24:1, 25:27, 44:21

Pláč Jeremjášův 5:15

Ezechiel 7:2, 6, 22:12

Ozeáš 2:5, 13, 5:6, 9:7, 12:8

Ámos 2:6, 7, 5:1, 2, 5, 6:8, 10, 7:8, 9:5

Micheáš 1:5, 3:3

Sofonjáš 1:7

Zacharjáš 5:6, 12:10

Matouš 27:45

Zjevení Janovo 14:18

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

panny
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Prophet Amos
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Amos (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Prophet Amos (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Prophet Amos (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Translate: