Ámos 7

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ámos 6   Ámos 8 →

1 Toto mi ukázal Panovník Hospodin, že aj, formoval kobylky, když nejprvé počala růsti otava, když aj, otava byla po královském posečení.

2 I stalo se, když snědly byliny zemské, že jsem řekl: Panovníče Hospodine, odpustiž, prosím. Kdož zůstane Jákobovi? Neboť ho maličko jest.

3 I želel Hospodin toho. Nestaneť se, řekl Hospodin.

4 Tedy ukázal mi Panovník Hospodin, a aj, Panovník Hospodin volal, že při svou povede ohněm. A spáliv propast velikou, spálil i díl.

5 Já pak řekl jsem: Panovníče Hospodine, přestaniž, prosím. Kdož zůstane Jákobovi? Neboť ho maličko jest.

6 I želel Hospodin toho. A ani toho se nestane, řekl Panovník Hospodin.

7 Potom ukázal mi, a aj, Pán stál na zdi podlé pravidla vzdělané, v jehož ruce bylo pravidlo.

8 I řekl mi Hospodin: Co vidíš, Amose? Řekl jsem: Pravidlo. I řekl Pán: Aj, já položím pravidlo u prostřed lidu svého Izraelského, nebuduť již více promíjeti jemu.

9 Nebo zpuštěny budou výsosti Izákovy, a svatyně Izraelovy zpustnou, tehdáž, když povstanu proti domu Jeroboámovu s mečem.

10 Tedy poslal Amaziáš kněz Bethelský k Jeroboámovi králi Izraelskému, řka: Spuntoval se proti tobě Amos u prostřed domu Izraelského, ta země nemohla by snésti všech slov jeho.

11 Nebo takto praví Amos: Od meče umře Jeroboám, a Izrael jistotně přestěhován bude z země své.

12 Potom řekl Amaziáš Amosovi: Ó vidoucí, ujdi, radímť, utec do země Judské, a jez tam chléb, a tam prorokuj.

13 Ale v Bethel již více neprorokuj, nebo ono svatyně králova i dům královský jest.

14 Tedy odpovídaje Amos, řekl Amaziášovi: Nebylť jsem já prorokem, ano ani synem prorockým, ale byl jsem skotákem, a česával jsem plané fíky.

15 Ale Hospodin mne vzal, když jsem chodil za stádem, a řekl mi Hospodin: Jdi, prorokuj lidu mému Izraelskému.

16 Nyní tedy slyšiž slovo Hospodinovo. Ty pravíš: Neprorokuj v Izraeli, a nekaž v domě Izákově.

17 Protož takto praví Hospodin: Žena tvá cizoložiti bude v městě, synové pak tvoji i dcery tvé od meče padnou; a země tvá provazcem dělena bude, a ty v zemi nečisté umřeš, Izrael pak jistotně přestěhován bude z země své.

← Ámos 6   Ámos 8 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 207


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 1453, 2832, 4281, 7571, 9854, 10441


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 538, 543, 624

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 32:14

Numeri 14:19

1. Samuelova 9:9

2. Samuelova 7:8

1 Královská 12:31, 13:1, 18:17, 19:19, 20:35

2. Královská 2:3, 5, 7, 15, 14:23, 24, 15:8, 10, 21:13

1. Paralipomenon 15

Žalmy 78:38

Izajáš 22:18

Jeremiáše 15:6, 26:8, 9, 28:16, 29:32, 38:4, 42:10

Ezechiel 2:3, 6:3, 9:8, 21:3

Ozeáš 1:6

Ámos 1, 2:12, 3:8, 14, 4:9, 5:5, 10, 8:2, 9:1

Jonáš 3:10

Zacharjáš 4:2, 13:5

Word/Phrase Explanations

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Bethel
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Prophet Amos
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: