Ámos 4

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ámos 3   Ámos 5 →

1 Slyšte slovo toto, ó krávy Bázanské, kteréž jste na horách Samařských, kteréž nátisk činíte chudým, a potíráte nuzné, kteréž říkáte pánům jejich: Přineste, ať pijeme.

2 Přisáhl Panovník Hospodin skrze svatost svou, že aj, dnové jdou na vás, v nichž vezme vás na háky, a potomky vaše na udice rybářské.

3 I vyjdete mezerami, každá tak, jakž stojí, a budete rozhazovati, což na palácích, dí Hospodin.

4 Jdětež do Bethel, a buďtež poběhlci Galgala, rozmnožujte převrácenost, a přinášejte každého jitra oběti své, třetího roku desátky své.

5 A pálíce obět chvály z kvašených věcí, provolejte i oběti dobrovolné, a rozhlaste, poněvadž se vám tak líbí, ó synové Izraelští, dí Panovník Hospodin.

6 A ačkoli já dal jsem vám čistotu zubů po všech městech vašich, totiž nedostatek chleba na všech místech vašich, a však jste se ke mně neobrátili, dí Hospodin.

7 Já také zadržel jsem vám déšť, když ještě tři měsícové byli do žně, a dštil jsem na jedno město, a na druhé město jsem nedštil; jeden díl deštěm svlažen byl, a ten díl, na kterýž nepršelo, uschl.

8 A toulali se dvě i tři města k jednomu městu, aby se napili vody, aniž se napiti mohli, a však jste se neobrátili ke mně, dí Hospodin.

9 Bil jsem vás suchem a rzí; hojnost, kterouž přinášely zahrady vaše a vinice vaše, i fíkoví vaše, i olivoví vaše, pojedly housenky, a však jste se neobrátili ke mně, dí Hospodin.

10 Poslal jsem na vás mor tak jako na Egypt, zbil jsem mečem mládence vaše, v zajetí jsem vydal koně vaše, a učinil jsem, že vstupoval smrad vojsk vašich i v chřípě vaše, a však jste se neobrátili ke mně, dí Hospodin.

11 Podvrátil jsem vás, jako podvrátil Bůh Sodomu a Gomoru, tak že jste byli jako hlavně vychvácená z ohně, vždy však neobrátili jste se ke mně, dí Hospodin.

12 A protož takť učiním, ó Izraeli, a poněvadž takť učiniti míním, připraviž se vstříc Bohu svému, ó Izraeli.

13 Nebo aj, on jest sformovatel hor a stvořitel větrů, a oznamuje člověku, jaké by bylo jeho myšlení; činí z záře jitřní tmu, a šlapá po vysokostech země. Hospodin Bůh zástupů jest jméno jeho.

← Ámos 3   Ámos 5 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 4      

By Helen Kennedy

In chapter 4 of the Book of Amos, verses 1-3 talk about people who pervert the truths of the church. They will fall into falsities in outermost things. Fish are lower things, so it follows that fishhooks (verse 2) would mean being caught and held fast in natural or lower things.

Verses 4-6 talk about things of worship such as tithes and sacrifices. These look similar to genuine worship, but are only in outermost things. We can tell because ‘teeth’ (verse 6) represent ultimates or outermost things (Secrets of Heaven 6380), so it follows that “cleanness of teeth” would mean outermost things that look good but only imitate genuine worship. The Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verses 7-8. Some things true will remain, when the rest are false, in consequence of which truths will have no power. This can be seen where the Lord says, “I made it rain on one city; I withheld rain from another city... where it did not rain the part withered.” Again the Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verse 9. Afterward all things of the church are falsified, shown in how blight attacked the gardens, vineyards, fig tree and olive trees. The last three represent spiritual, natural and celestial things, or all the things of spiritual life. “Yet you have not returned to me,” says the Lord.

Verses 10-11. The Lord explains the devastating things he allowed to happen: plague in Egypt, death of young men by swords, stench in the camps, Sodom and Gomorrah. This is because they are profaned by sensual knowledges - profanation meaning the mixing of good and evil together (Secrets of Heaven 1001:2).

This extends to all things of the church, the church being the Lord’s kingdom on earth (Secrets of Heaven 768:3).

With profanation “as soon as any idea of what is holy arises, the idea of what is profane joins immediately to it” (Secrets of Heaven 301).

Now there is hardly anything left. “Yet you have not returned to Me,” says the Lord again.

Verses 12-13. Because people adamantly remain in their profane ways, they are warned, “Prepare to meet your God!”. This is the God powerful and mighty, “who forms mountains, and creates the wind,” and even more close to home, “Who declares to man what his thought is.” As intimately a knowing as that is, the Lord’s love for all humanity is contained in His exhortations for them to turn themselves to Him.

See, for example, Luke 6:44-45, and True Christian Religion 373.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 204


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 382, 1069, 1453, 2165, 2220, 2799, 2842, ...

Apocalypse Revealed 336, 439, 474, 496, 502, 862

O Pánu 49


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 403, 405, 513, 532, 556, 560, 608, ...

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 19:24

Exodus 9:3

Leviticus 7:12, 13, 22:18, 26:23

Numeri 21:33, 28:3

Deuteronomium 21, 42

Rút 1:1

2. Královská 8:1, 13:7

Jób 9:7, 24:4

Žalmy 89:36

Přísloví 22:7

Izajáš 1:1, 11, 9:12, 28:1, 45:7, 56:12

Jeremiáše 3:3, 5:3, 10:13, 14:3, 16:16, 46:18, 50:40

Ezechiel 20:39, 34:16

Ozeáš 9:15, 11:5, 12:6

Jóel 1:4

Ámos 2:7, 8, 3:1, 3, 9, 10, 5:5, 8, 11, 27, 6:7, 7:1

Micheáš 1:3, 2:2, 3:2

Ageus 2:17

Zacharjáš 3:2

Matouš 23:23

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bethel
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

desátky
'Tithes' or 'ten' denotes fullness, and 'a tenth part,' sufficiency.

déšť
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Egypt
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...


Translate: