Ámos 3

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ámos 2   Ámos 4 →

1 Slyšte slovo to, kteréž mluví Hospodin proti vám, synové Izraelští, proti vší té rodině, kterouž jsem vyvedl z země Egyptské, řka:

2 Toliko vás samy poznal jsem ze všeliké rodiny země, protož trestati vás budu ze všech nepravostí vašich.

3 Zdaliž půjdou dva spolu, leč by se snesli?

4 Zdaliž zařve lev v lese, když by nebylo žádné loupeže? Vydá-liž lvíček hlas svůj z peleše své, kdyby lapiti neměl?

5 Padne-liž ptáče do osídla na zem, když by žádné léčky nebylo? Bude-liž zdviženo osídlo z země, když by nic neuvázlo?

6 Zdaliž když se troubí trubou v městě, lid s strachem se nezbíhá? Zdaž když se má státi v městě co zlého, Hospodin toho známa nečiní?

7 Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.

8 Lev řve, kdož by se nebál? Panovník Hospodin velí, kdož by neprorokoval?

9 Rozhlaste po palácích v Azotu, a po palácích v zemi Egyptské, a rcete: Sbeřte se na hory Samaří, a vizte znepokojení veliká u prostřed něho a nátisk trpící v něm,

10 A že neumějí dělati upřímě, dí Hospodin. Poklady skládají z nátisku a loupeže na palácích svých.

11 Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, nepřítel, a to na zemi tuto vůkol, a tenť odejme od tebe sílu tvou, i budou rozchvátáni palácové tvoji.

12 Takto praví Hospodin: Jako když vytrhne pastýř z úst lva dva hnáty aneb kus ucha, tak vytrženi budou synové Izraelští, sedící v Samaří lhostejně na postelích, a na ložcích rozkošných.

13 Slyšte a osvědčte v domě Jákobově, dí Panovník Hospodin, Bůh zástupů,

14 Že v ten den, když Izraele trestati budu pro přestoupení jeho, navštívím také oltáře v Bethel, a odťati budou rohové oltáře, tak že spadnou na zem.

15 A udeřím domem zimním o dům letní, i zahynou domové z kostí slonových, a konec vezmou domové velicí, praví Hospodin.

← Ámos 2   Ámos 4 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 203


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 592, 921, 1453, 2832, 2973, 3869, 6188, ...

Apocalypse Revealed 3, 137, 241, 270, 392, 471, 774

O Pánu 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 278, 316, 391, 409, 601, 624, ...

De Verbo (The Word) 12

Spiritual Experiences 4762

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:
Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 18:17

Exodus 32:34

Deuteronomium 10:15

1. Samuelova 9:15

1 Královská 13:5, 22:39

2. Královská 6:33

1. Paralipomenon 16:13

Jób 20:21, 32:19

Přísloví 1:13, 11:16, 28:5

Kazatel 4:1

Izajáš 17:4, 7, 18:4, 21:10, 45:7

Jeremiáše 4:19, 22, 26:12, 36:22

Ezechiel 33:3

Ozeáš 4:1, 5:1, 7:1, 8:13, 10:8

Ámos 1:2, 8, 2:10, 4:1, 5:1, 11, 6:3, 8, 11, 7:9, 14, 15

Micheáš 6:10

Římanům 9:5

2. list Petrův 1:21

Zjevení Janovo 1, 10:7

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Samaří
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Bethel
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...


Translate: