Ámos 2

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ámos 1   Ámos 3 →

1 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Moábovu, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že spálil kosti krále Idumejského na vápno.

2 Ale pošli oheň na Moába, kterýžto zžíře paláce Kariot, i umře s hlukem Moáb, s křikem a s hlasem trouby.

3 A vypléním soudce jeho, i všecka knížata jeho zmorduji s ním, praví Hospodin.

4 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Judovu, ovšem pro čtveru neslituji se nad ním, proto že oni pohrdají zákonem Hospodinovým, a ustanovení jeho neostříhají, a svodí se lžmi svými, jichž následovali otcové jejich.

5 Ale pošli oheň na Judu, kterýžto zžíře paláce Jeruzalémské.

6 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Izraelovu, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že prodávají spravedlivého za peníze, a nuzného za pár střevíců.

7 Kteříž dychtí, aby chudé s prstí smísili, a cestu tichých převracejí; nadto syn i otec vcházejí k jedné a též mladici, aby poškvrnili jména svatosti mé.

8 A na oděvu zastaveném klanějí se při každém oltáři, a víno pokutovaných pijí v domě bohů svých,

9 Ješto jsem já vyhladil Amorejského od tváři jejich, jehož vysokost byla jako vysokost cedrů. Ačkoli pevně stál jako dub, však jsem zkazil svrchu ovoce jeho, pospodu pak kořeny jeho.

10 A vás já jsem vyvedl z země Egyptské, a vyvedl jsem vás po poušti čtyřidceti let, abyste dědičně vládli zemí Amorejského.

11 A vzbuzoval jsem z synů vašich proroky, a z mládenců vašich Nazarejské. Zdaliž není tak, ó synové Izraelští? praví Hospodin.

12 Ale vy jste napájeli Nazarejské vínem, a prorokům jste zapovídali, řkouce: Neprorokujte.

13 Aj, já tlačiti budu zemi vaši tak, jako vůz těžký tlačí snopy.

14 I zahyne utíkání od rychlého, silný též neužive síly své, a udatný nevysvobodí života svého.

15 A ten, kterýž se chápá lučiště, neostojí, a čerstvý na nohy své neuteče, a ten, kterýž jezdí na koni, nevysvobodí života svého.

16 Ale i zmužilého srdce mezi nejudatnějšími nahý utíkati bude v ten den, praví Hospodin.

← Ámos 1   Ámos 3 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 2      

By Helen Kennedy

In this chapter, the Lord tells how people in Moab, Judah and Israel will be punished because they're continuing in their evils. Starting in verse 9, He shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

O Pánu 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 22:25, 26

Leviticus 18:21

Numeri 6:2, 3, 13:32, 32:13

Deuteronomium 2:7, 8:2, 9:1, 2

Jozue 24:8

Soudců 13:7

1. Samuelova 3:20

2. Královská 26, 17:19, 25:9

2. Paralipomenon 14

Jób 18:16

Žalmy 33:16

Kazatel 9:11

Izajáš 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremiáše 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezechiel 25:8

Ozeáš 8:14, 12:3

Ámos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Micheáš 2:6

Sofonjáš 8

Zacharjáš 11:5

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...


Translate: