Ezekiel 25

Study the Inner Meaning

Afrikaans 1953     

← Ezekiel 24   Ezekiel 26 →

1 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, rig jou aangesig teen die kinders van Ammon, en profeteer teen hulle.

3 En sê aan die kinders van Ammon: Hoor die woord van die Here HERE. So spreek die Here HERE: Omdat jy ha, ha! geroep het oor my heiligdom, omdat dit ontheilig is, en oor die land van Israel, omdat dit verwoes is, en oor die huis van Juda, omdat hulle in ballingskap gegaan het--

4 daarom, kyk, Ek gee jou oor aan die kinders van die Ooste as 'n besitting, dat hulle hul laers in jou opslaan en hul wonings in jou maak; hulle sal jou vrugte eet, en hulle sal jou melk drink.

5 En Ek sal Rabba 'n weiveld maak vir kamele en die kinders van Ammon 'n lêplek vir kleinvee, en julle sal weet dat Ek die HERE is.

6 Want so sê die Here HERE: Omdat jy in die hand geklap en met die voet gestamp het en bly was met volle veragting in die siel oor die land van Israel--

7 daarom, kyk, Ek strek my hand teen jou uit en gee jou as buit vir die nasies, en Ek sal jou uitroei uit die volke en jou uit die lande verdelg; Ek sal jou vernietig, en jy sal weet dat Ek die HERE is.

8 So spreek die Here HERE: Omdat Moab en Seïr sê: Kyk, die huis van Juda is soos al die nasies--

9 daarom, kyk, Ek maak die berghange van Moab oop, dat dit sonder stede is, sonder sy stede in sy hele gebied, die sieraad van die land: Bet-Jésimot, Baäl-Meon en tot Kirjatáim toe;

10 aan die kinders van die Ooste sal Ek dit, saam met die kinders van Ammon, as besitting gee, sodat die kinders van Ammon nie meer genoem sal word onder die nasies nie.

11 Ek sal ook in Moab strafgerigte voltrek; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.

12 So sê die Here HERE: Omdat Edom wraaksugtig gehandel het teen die huis van Juda en hom baie skuldig gemaak het en hom op hulle gewreek het--

13 daarom, so sê die Here HERE: Ek sal my hand uitstrek teen Edom en daaruit mens en dier uitroei; en Ek sal dit 'n puinhoop maak van Teman af, en tot by Dedan sal hulle deur die swaard val.

14 En Ek sal my wraak op Edom in die hand van my volk Israel gee, en hulle sal met Edom handel volgens my toorn en my grimmigheid; so sal hulle dan my wraak gewaar word, spreek die Here HERE.

15 So sê die Here HERE: Omdat die Filistyne wraaksugtig gehandel het en hulle erg gewreek het met veragting in die siel, om te verwoes met ewige vyandskap--

16 daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek strek my hand uit teen die Filistyne en sal die Kretiërs uitroei en die oorblyfsel van die seekus vernietig.

17 En Ek sal gedugte wraak aan hulle oefen met grimmige strawwe; en hulle sal weet dat Ek die HERE is as Ek my wraak oor hulle bring.

← Ezekiel 24   Ezekiel 26 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 148


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1197, 2468, 3762, 4240, 7523, 7673, 9340

Apocalypse Revealed 567

The Lord 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 650, 799, 817

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Numbers 33:49

Deuteronomy 32:41, 43

Joshua 13:17, 20

Judges 6:3

1 Samuel 30:14

2 Samuel 12:26

2 Chronicles 28:17, 18, 32:19

Psalms 35:21, 83:5, 137:7

Proverbs 17:5

Isaiah 11:14, 14:28, 15:1, 17:2, 21:11, 34:5, 63:4

Jeremiah 12:14, 25:21, 47:1, 48:1, 49:1, 7, 51:36

Lamentations 1:7

Ezekiel 21:25, 25:4, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 26:2, 27:15, 20, 32:29, 35:1, 15, 36:5

Amos 1:6, 11, 13, 2:1

Obadiah 1:1

Zephaniah 2:4, 6, 8

Zechariah 9:5

Malachi 1:3, 4

Revelation 6:10


Translate: