Ezekiel 11

Study the Inner Meaning

Afrikaans 1953     

← Ezekiel 10   Ezekiel 12 →

1 En die Gees het my opgehef en my gebring na die Oostelike Poort van die huis van die HERE wat na die ooste kyk; en kyk, by die ingang van die poort was daar vyf en twintig man, en onder hulle het ek gesien Jaäsanja, die seun van Assur, en Pelatja, die seun van Benája, vorste van die volk.

2 Toe sê Hy vir my: Mensekind, dit is die manne wat ongeregtigheid bedink en slegte raad gee in hierdie stad,

3 wat sê: Nie so gou kom die tyd om huise te bou nie: hierdie stad is die pot, en ons die vleis.

4 Daarom, profeteer teen hulle, profeteer, mensekind!

5 Toe val die Gees van die HERE op my, en Hy sê vir my: Spreek, so sê die HERE: So het julle gespreek, o huis van Israel; en wat in julle gees opkom, weet Ék.

6 Julle het die wat deur julle verslaan is, in hierdie stad vermenigvuldig, en julle het sy strate vol gemaak met die wat verslaan is.

7 Daarom, so sê die Here HERE: Die wat deur julle verslaan is, wat julle daarin neergelê het, hulle is die vleis, en hierdie stad is die pot, maar júlle sal Ek daar uitbring.

8 Julle is bevrees vir die swaard, maar die swaard sal Ek oor julle bring, spreek die Here HERE.

9 En Ek sal julle daar uitbring en julle oorgee in die hand van vreemdes en strafgerigte onder julle oefen.

10 Julle sal deur die swaard val; by die grens van Israel sal Ek julle oordeel. En julle sal weet dat Ek die HERE is.

11 Hierdie stad sal vir julle nie die pot, en júlle sal daarin nie die vleis wees nie; by die grens van Israel sal Ek julle oordeel.

12 En julle sal weet dat Ek die HERE is, omdat julle nie in my insettinge gewandel en my verordeninge nie gehou het nie, maar gehandel het volgens verordeninge van die nasies wat rondom julle is.

13 En terwyl ek profeteer, het Pelatja, die seun van Benája, gesterwe. Toe het ek op my aangesig geval en hardop uitgeroep en gesê: Ag, Here HERE, wil U 'n einde maak aan die oorblyfsel van Israel?

14 Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

15 Mensekind, jou broers, jou broers, die manne wat aan jou verwant is, en die hele huis van Israel, almal saam, van wie die inwoners van Jerusalem sê: Bly ver van die HERE af, aan óns is dit, die land, as besitting gegee--

16 Daarom sê: So spreek die Here HERE: Omdat Ek hulle ver weggedryf het onder die nasies, en omdat Ek hulle verstrooi het in die lande en Ek vir hulle 'n kort rukkie 'n heiligdom geword het in die lande waar hulle gekom het--

17 daarom sê: So spreek die Here HERE: Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle die land Israel gee.

18 En hulle sal daarnatoe kom en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder.

19 En Ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee,

20 sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees.

21 Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aan loop--hulle wandel laat Ek op hul hoof neerkom, spreek die Here HERE.

22 Toe het die gérubs hulle vlerke opgehef en die wiele gelyktydig met hulle saam, terwyl die heerlikheid van die God van Israel bo-oor hulle was.

23 En die heerlikheid van die HERE het opgestyg uit die stad uit weg en het gaan staan op die berg wat oos van die stad lê.

24 Daarna het die Gees my opgeneem en my, in 'n gesig deur die Gees van God, gebring na Chaldéa, na die ballinge; en die gesig wat ek gesien het, het van my af opgetrek.

25 En ek het aan die ballinge verkondig al die woorde van die HERE wat Hy my laat sien het.

← Ezekiel 10   Ezekiel 12 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Conjugial Love 26

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 134


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1250, 2921, 3813, 4503, 5922, 8408, 8427, ...

Apocalypse Revealed 36, 501, 629, 832, 883, 945

Divine Providence 134

Doctrine of the Lord 28, 39, 49, 52

Doctrine of Life 86

True Christian Religion 93, 143, 157, 705


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 422, 577, 652, 746, 926, 946, 1045, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 17:8

Deuteronomy 4:27, 12:30, 28:36, 30:3, 6

2 Kings 18:12, 21:2, 9

1 Chronicles 28:9

2 Chronicles 36:14

Ezra 9:7

Nehemiah 33

Psalms 36:5, 139:2

Proverbs 6:15, 10:24

Isaiah 60:21

Jeremiah 1:13, 24:5, 7, 29:10, 30:22, 31:33, 32:39, 42:16, 17, 52:10

Lamentations 4:13

Ezekiel 2:2, 3:4, 12, 14, 5:6, 8, 15, 7:3, 8, 8:3, 6, 9:3, 8, 10:19, 11:1, 24, 14:3, 11, 18:31, 20:23, 34, 41, 24:3, 6, 28:25, 33:24, 34:13, 36:26, 37:1, 23, 27, 40:6, 43:2

Hosea 14:9

Zechariah 8:7, 14:4

Acts of the Apostles 1:12

2 Corinthians 3:3

Hebrews 4:13

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 A Little Sanctuary
Why does the Lord allow parents to feel so helpless at times, when they’re trying to participate in something that is so important to Him?
Article | Ages over 18


Translate: