Вратата. Какво ще направиш?

От Jared Buss (машинно преведени на Български)
     

Писанията казват, че между нас и Господ има врата. Тази проста идея ни дава мощна илюстрация на неизменното естество на Неговата любов към нас и на свободата, с която сме благословени.

В книгата Откровение Господ нарежда на Своя слуга Йоан да напише писма до всяка от "седемте църкви, които са в Азия" (Откровение 1:11). В две от тези писма - в шестото до църквата във Филаделфия и в седмото до Лаодикия - се споменават вратите.

Изглежда, че църквата във Филаделфия е най-добрата от седемте. В повечето писма Господ хвали църквите за това, което правят добре, и също така насочва вниманието им към това, което трябва да правят по-добре, но за Филаделфия Той има само думи на похвала, като казва отчасти

Ето, поставих пред теб отворена врата и никой не може да я затвори, защото имаш малко сила, пазиш думата Ми и не си се отрекъл от името Ми. (Откровение 3:9)

В този стих Господ не казва направо какво стои от другата страна на тази отворена врата. Дали това е небето? Раят ли? Каквото и да е, то очевидно е добро - и ни призовава. Отворената врата е покана. Образът, който предизвиква този стих, е на врата, пълна със светлина.

Седмото писмо в книгата Откровение е написано до църквата в Лаодикия - а Лаодикия изглежда е най-лошата от седемте църкви. Господ няма похвали за тази църква, а само наставления. Въпреки това Той дава ясно да се разбере, че не се е отказал от лаодикийците, като казва:

"Колкото обичам, толкова изобличавам и наказвам. Затова бъдете ревностни и се покайте. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.Откровение 3:19, 20)

Вратата, която стоеше пред Филаделфия, беше отворена, но в случая с Лаодикия вратата беше затворена. Причината за това е ясна: Филаделфия е спазила Господното слово (Откровение 3:8), като има предвид, че Лаодикия си въобразява, че няма нужда от Бога (Откровение 3:17).

Когато сме незаинтересовани от Господ, сме склонни да Го изхвърлим от съзнанието си - да Го изключим като нежелан посетител на вратата. Той ни дава свободата да направим това. Обикновено не осъзнаваме, че тази свобода е дар. Ако Господ иска, Той може да разбие вратата и да залее умовете ни със светлина. Но Той ни обича твърде много, за да влезе в живота ни насила. Вместо това Той чака отвъд затворената врата... но не безшумно. Той чука. Той ни побутва; Той ни призовава, тихо и непрекъснато. Може да ни се иска Той просто да си отиде, но Той ни обича твърде много, за да се откаже от нас. Учението на Новата църква гласи, че "Господ присъства при всеки човек, като настоява и настоява да бъде приет" (Истинската християнска религия 766).

Дали ще Го приемем, или не, зависи от нас. Той задържа силата Си, докато не пожелаем да отворим вратата - и тогава силата Му нахлува. Той идва в умовете ни с дарове от радост и любов и никой не може да ни ги отнеме. Неговата сила държи вратата отворена. Затова Той казва на Филаделфия: "Поставих пред теб отворена врата и никой не може да я затвори".