Числа 7

Проучване

   

1 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и освети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,

2 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;

3 и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.

4 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

5 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.

6 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на левитите;

7 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им;

8 и четирите коли и осемте вола даде на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

9 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.

10 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара.

11 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.

12 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;

13 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос;

14 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

15 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

16 един козел в принос за грях;

17 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.

18 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе;

19 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

20 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

21 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

22 един козел в принос за грях;

23 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.

24 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син.

25 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

26 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

27 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

28 един козел в принос за грях;

29 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.

30 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците.

31 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

32 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

33 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

34 един козел в принос за грях;

35 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.

36 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син.

37 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос

38 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

39 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

40 един козел в принос за грях;

41 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.

42 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син.

43 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

44 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

45 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

46 един козел в принос за грях;

47 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.

48 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син.

49 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

50 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

51 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

52 един козел в принос за грях;

53 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.

54 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син.

55 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

56 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

57 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

58 един козел в принос за грях;

59 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.

60 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син.

61 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

62 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

63 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

64 един козел в принос за грях;

65 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.

66 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син.

67 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

68 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

69 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

70 един козел в принос за грях;

71 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.

72 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син.

73 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

74 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

75 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

76 един козел в принос за грях;

77 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеила, Охрановият син.

78 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син.

79 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

80 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;

81 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

82 един козел в принос за грях;

83 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.

84 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;

85 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли, и всеки леген седемдесет сикли; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли, според сикъла на светилището;

86 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли, според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли);

87 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;

88 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.

89 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му.

   

www.bibliata.com