Неемия 7

Проучване

   

1 А като се съгради стената и поставих вратите, и определиха се вратарите, певците и левитите,

2 предадох Ерусалим под грижата на брата си Анания и на началника на крепостта Анания; защото беше верен човек и боеше се от Бога повече от мнозина.

3 И рекох им: Да се не отварят ерусалимските порти преди да припече слънцето; и вратите да остават заключени и залостени до тогаз, до когато не стоят стражите да пазят при тях; и поставете стражи из ерусалимските жители, всеки на стражата си, всеки срещу къщата си.

4 А градът бе широк и голям, и людете в него малцина, и нямаше къщи построени.

5 И моят Бог тури в сърцето ми да събера благородните, по-първите човеци и людете, за да бъдат изброени по родословие. И намерих книгата на родословието на ония, които възлязоха най-напред, намерих и писано в нея:

6 Ето човеците на Вавилонската област, които възлязоха от плена на закараните, които вавилонският цар Навуходоносор бе преселил, и които се върнаха в Ерусалим и в Юда, всеки в града си,

7 които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Азария, Раамия, Наамания, Мардохея, Валасана, Мисиерета, Вагуя, Наума и Ваана. Числото на мъжете от Израилевите люде беше следното:

8 Фаросови потомци, две хиляди и сто и седемдесет и двама души.

9 Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души.

10 Арахови потомци, шестстотин и петдесет и двама души.

11 Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и осемнадесет души.

12 Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души.

13 Затуеви потомци, осемстотин и четиридесет и пет души.

14 Закхееви потомци, седемстотин и шестнадесет души.

15 Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и осем души.

16 Виваеви потомци, шестстотин и двадесет и осем души.

17 Азгадови потомци, две хиляди и триста и двадесет и двама души.

18 Адоникамови потомци, шестстотин и шестдесет и седем души.

19 Вагуеви потомци, две хиляди и шестстотин и седем души.

20 Адинови потомци, шестстотин и петдесет и пет души.

21 Атирови потомци, от Езекия, деветдесет и осем души.

22 Асумови потомци, триста и двадесет и осем души.

23 Висаеви потомци, триста и двадесет и четири души.

24 Арифови потомци, сто и дванадесет души.

25 Гаваонски мъже, деветдесет и пет души.

26 Витлеемски и нетофатски мъже, сто и осемдесет и осем души.

27 Анатотски мъже, сто и двадесет и осем души.

28 Вет-асмаветски мъже, четиридесет и двама души.

29 Мъже от Кириатиарим, от Хефира и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души.

30 Мъже от Рама и от Гава, шестстотин и двадесет и един човека.

31 Мъже от Михмас, сто и двадесет и двама души.

32 Мъже от Ветил и от Гай, сто и двадесет и трима души.

33 Мъже от другия Нево, петдесет и двама души.

34 Потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души.

35 Харимови потомци, триста и двадесет души.

36 Мъже от Ерихон, триста и четиридесет и пет души.

37 Мъже от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и един човек.

38 Мъже от Сеная, три хиляди и деветстотин и тридесет души.

39 Свещениците: Едаеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души.

40 Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души.

41 Пасхорови потомци, хиляда и четиридесет и седем души.

42 Харимови потомци, хиляда и седемнадесет души.

43 Левитите: Исусови потомци от Кадмиила, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души.

44 Певците: Асофови потомци, сто и четиридесет и осем души.

45 Вратарите: Селумови потомци, Атирови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, сто и тридесет и осем души.

46 Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфови потомци, Таваотови потомци,

47 Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци,

48 Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Салмаеви потомци,

49 Ананови потомци, Гедилови потомци, Гаарови потомци,

50 Реаеви потомци, Расинови потомци, Некодаеви потомци,

51 Газамови потомци, Озаеви потомци, Фасееви потомци,

52 Висаеви потомци, Меунимови потомци, Нафусесимови потомци,

53 Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци,

54 Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци,

55 Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци,

56 Насиеви потомци и Атифаеви потомци.

57 Потомци на Соломоновите слуги: Сотаиеви потомци, Соферетови потомци, Феридови потомци,

58 Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,

59 Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохеретови потомци от Севаим, Амонови потомци.

60 Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

61 А ето ония, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адон и Емир, но не можеха да покажат бащините си домове, нито рода си, дали бяха от Израиля:

62 Делаиеви потомци, Товиеви потомци, Некодаеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души.

63 И от свещениците: Аваиеви потомци, Акосови потомци, потомци на Варзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Варзелай и се нарече с тяхното име;

64 те потърсиха регистъра си между преброените по родословие, но не се намери; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни.

65 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща докле не настане свещеник с Урим и Тумим.

66 Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души,

67 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста тридесет и седем души. Те имаха и двеста и четиридесет и пет певци и певици.

68 Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските им, двеста и четиридесет и пет;

69 камилите им, четиристотин и тридесет и пет; а ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

70 А някои от началниците на бащините домове дадоха за делото: управителят внесе в съкровищницата хиляда драхми злато, петдесет легени и петстотин и тридесет свещенически одежди.

71 И някои от началниците на бащините домове внесоха в съкровищницата за делото двадесет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста фунта сребро.

72 И внесеното от другите люде бе двадесет хиляди драхми злато, две хиляди фунта сребро, и шестдесет и седем свещенически одежди.

73 Така свещениците, левитите, вратарите, певците, някои от людете, нетинимите и целият Израил се заселиха в градовете си; когато настъпи седмият месец, израилтяните бяха вече в градовете си.

   

www.bibliata.com