1 Петрово 2

Проучване

   

1 И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване,

2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,

3 ако сте опитали, "че Господ е благ;"

4 При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен,

5 и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

6 Защото е писано в писанието: - "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами".

7 За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла",

8 и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени.

9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:

10 вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

11 Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;

12 да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.

13 Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел,

14 било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците.

15 Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;

16 като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.

17 Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.

18 Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите;

19 защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.

20 Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.

21 Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;

22 Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му;

23 Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;

24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

25 Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастиря и Епископа на душите ви.

   

www.bibliata.com